Национальный горный университет — соответствие Времени

Пилипенко Юрій Іванович

Навчальні посібники:

1. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / За ред.. А.О. Задої. -. К.: Знання, 2007. – 332 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №14/ 18.2 - 862 від 3 квітня 2006 р.).

2. Історія економічних учень: навч. посібник / В.В. Волошенюк, Г. М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко: за ред. Г. М. Пилипенко. – Д.: НГУ, 2008. – 222с.

3. Національна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/ 18-Г-1586 від 03.07 2008 р.).

4. Історія економічних вчень: підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю.Є. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 352 с.).

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист №1/ 11-19029 від 12.12 2012 р.).

5. Політекономія: начальний посібник / За заг. ред. Пилипенка Ю.І. - Д.:НГУ, 2014. – 236 с.

Монографії:

1. Пилипенко Ю.І. Технологічна структура національної економіки та її регулювання: Монографія [Текст] / Ю.І. Пилипенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 145 с.

2. Пилипенко Ю.І. Технологічна структура національної економіки: теорія, практика та регулювання: Монографія [Текст] / Ю.І. Пилипенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 202 с.

3. Национальная экономика в условиях глобализации: бизнес и общество в противостоянии кризису: коллективная монография [Текст] / Под ред. А. Я. Линькова. – СПб.: Издательский дом» РУССКИЙ ОСТРОВ» , 2009. – 484 с.

4. Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: кол. Монографія [Текст] / За заг. ред. А.О. Задої. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2010. – 771с.

5. A. Pylypenko, N. Litvinenko, V. Voloshenuk, Y. Pylypenko. Institutional structure as the factor of socio-economic development // United Europe: new challenges: моногр. / ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук. ред. О. І. Амоша. Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С.86-95.

6. Розвиток економіки України в умовах глобалізації світового господарства: монографія колективу авторів / за заг. ред.. Ю.І. Пилипенка. – Д.: НГУ, 2014. – 148 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Пилипенко Ю.І. Техніко-технологічні чинники структурних перетворень в Україні [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Академічний огляд. – №2, 2006. – С. 46-49.

2. Пилипенко Ю.І., Чекушина Ю.В. Техніко-технологічні основи виокремлення інтелектуальної праці [Текст] / Ю. І. Пилипенко, Ю.В. Чекушина // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 234: В 4-х томах. Т. 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.985-992.

3. Пилипенко Ю.І. Еволюція поглядів на технологічну складову економічного розвитку [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 230: В 3-х томах. Т. 3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.639-644.

4. Пилипенко Ю.І. Закономірності розвитку технологічної структури національної економіки на сучасному етапі [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. – Вип. 2(3). – Д.: Вид. ДУЕП, 2007. – С.94-101.

5. Пилипенко Ю.І. Циклічна природа технологічних зрушень національної економіки [Текст] / Ю.І. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – №4, 2008. – С.6-12.

6. Пилипенко Ю.І. Технологічні інновації та їх фактори [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 246: В 5 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2008. – С.172-177.

7. Пилипенко Ю.І. Знання та інформація як фактори сучасної технологічної організації суспільства [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – №1-2, 2008. – С.24-28.

8. Пилипенко Ю.І., Пилипенко Г.М. Інституціональні інновації як фактор інноваційного розвитку національної економіки [Текст] / Ю. І. Пилипенко, Г.М. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – №2, 2009. – С. 33-40.

9. Пилипенко Ю.І. Фактори технологічного відставання національної економіки України [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. – Вип. 1(6). – Д.: Вид. ДУЕП, 2009. – С.141-145.

10. Пилипенко Ю.І. Технологічна структура національної економіки та стратегія її реформування [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Економіка та держава. – №12, 2009. – С.23-25.

11. Пістунов І.М., Пилипенко Ю.І. Технологічна система суспільства: сутність та методологічні підходи до її моделювання [Текст] / Ю.І. Пилипенко, І.М. Пістунов // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 256: В 10 т. – Т. ІХ. – Д.: ДНУ, 2009. – С. 2288-2295.

12. Пилипенко Ю.І. Вплив процесів глобалізації на технологічний розвиток національної економіки [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Вісник університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – №2 (5), 2009. – С.21-23.

13. Пилипенко Ю.І. Механізми регулювання інноваційної сфери національної економіки [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Науковий вісник національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – №3(46), 2009. – С.18-23.

14. Пилипенко Ю.І., Пилипенко Г.М. Інноваційне оновлення національної економіки: системний підхід [Текст] / Ю. І. Пилипенко, Г.М. Пилипенко // Збірник наукових праць. Випуск 62. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. – С.165-178.

15. Дрозд В.Д., Гузенко І.Ю., Пилипенко Ю.І. Технологічна система національної економіки України та напрями її реформування [Текст] / В.Д. Дрозд, І.Ю. Гузенко, Ю.І. Пилипенко // Економіка і управління. – №1, 2010. – С. 12-18.

16. Пилипенко Ю.І., Чорнобаєв В.В. Загальні принципи концепції реформування технологічної структури економіки України [Текст] / Ю.І. Пилипенко, В.В. Чорнобаєв // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 263: В 4-х т. – Т. ІІ. –Дніпропетровськ, ДНУ, 2010. – С.234-238.

17. Пістунов І.М., Пилипенко Ю.І. Технологічний розвиток та його відображення в оптимізаційному моделюванні [Текст] / І.М. Пістунов, Ю.І. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 261: В 7 т. – Т. VI. –Дніпропетровськ, ДНУ, 2010. – С.1414-1418.

18. Пилипенко Ю.І. Структурно-функціональний метод дослідження соціальної системи [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Вчені записки Харківського інституту управління. – №1. – Харків: ХІУ. 2010. – С.24-29.

19. Пилипенко Г., Пилипенко Ю. Взаємодія влади і бізнесу у виконанні соціальних функцій // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2 т. / За заг. ред.. Г.Г. Півняка. – Д.: НГУ, 2014. – С.267-272.

20. Пилипенко Г., Пилипенко Ю. Соціальна відповідальність бізнесу у контексті зміни інституціонального середовища економічної діяльності // Економічний вісник НГУ. – №4. - 2014. – С. 32 – 41.

21. Пилипенко Ю. І., Горняк О.В. Структурна політика України в умовах глобалізації світового господарства / Ю.І. Пилипенко, О. В, Горняк // Економічний вісник НГУ. – №3. - 2014. – С. 9 - 16.

В інших роботах:

1. Пилипенко А. Н., Пилипенко Ю. И. Неэкономические факторы инновационного развития [Текст] / А.Н. Пилипенко, Ю.И. Пилипенко // Посткризисный мир: глобализация, многополярность, модернизация, институты: Материалы ІІІ международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 20-22 мая 2010 г.) [Под ред. Осипова Ю., Архипова А., Алешина В., Овчинникова В.]. – Ростов-на-Дону: Изд.- во ЮФУ, 2010. – C. 234-239.

2. Pylypenko G.M., Pylypenko Yu.I. Government regulation of national economy in the context of global development // Zeszyty naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, 2010. – C. 17-30.

3. Пилипенко Ю.И. Технологический потенциал общества в контексте системного подхода [Текст] / Ю.И. Пилипенко // Развитие России в условиях глобализации мировой экономики: Материалы международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 22-24 мая 2008 г.): в 3 т. Т.1 [Под ред. Осипова Ю., Алешина В., Архипова А., Овчинникова В.]. – Ростов-на-Дону. : Изд. –во ЮФУ, 2008 – С. 590-595.

4. Пилипенко Ю.І. Технологічна підсистема суспільства: методологічні аспекти виокремлення / Ю.І. Пилипенко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – №11, 2008. – С.53-59.

5. Пилипенко Ю.И., Черкавская Т.М. Влияние глобализации на механизм структурных кризисов / Ю.И. Пилипенко, Т.М. Черкавская // Россия в глобализирующейся мировой экономике: Материалы международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 18-20 мая 2006 г.) [Под ред. Осипова Ю. М., Алешина В. А., Архипова А. Ю., Овчинникова В. Н]. – Ростов-на Дону: Изд-во Рост ун-та, 2006. – С.87-91. Особистий внесок здобувача: проаналізовано природу структурних криз як елемента довгохвильових коливань.

6. Пилипенко А. Н., Пилипенко Ю. И. Неэкономические факторы инновационного развития [Текст]: тез. докл. межд. науч.-практ. конф. «Посткризисный мир: глобализация, многополярность, модернизация, институты» (20-22 мая 2010 г.). – Ростов-на-Дону: Изд.- во ЮФУ, 2010. – C. 234-239.

7.Pylypenko G.M., Pylypenko Yu.I. Government regulation of national economy in the context of global development / G. M. Pylypenko, Yu.I. Pylypenko // Zeszyty naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, 2010. – 17-31 р.

Задоя Анатолій Олександрович

1. Подолання депресивності економічної системи як умова її конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки. Вип. 12.. – Київ: Київський університет, 2007. – С.17-24.

2. Депресивні економічні системи: проблеми ринкової трансформації // Європейський вектор економічного розвитку. Вип.2. – Д.: ДУЕП, 2007.

3. Об особенностях формирования государственно-патронатной собственности в Украине // Nierǒwności społeczne a wzrost gospodarczy. – Rzeszǒw, 2007. – s. 381-395.

4. Структурні зміни зовнішньоторговельної діяльності України та валютний курс // Академічний огляд. – 2008.- №1. – С.11-17.

5. Депрессивные экономические системы в условиях новейшей экономики // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму = Messenger of the International Nobel Economic Forum. – Д.: Вид-во ДУЕП. - №1. – С.76-85.

6. Проблеми адаптації української економіки до новітньої економіки // Вісник Академії митної служби України. – 2008.- №3.- С. 8-15.

7. Валютний курс та проблеми зовнішньоекономічної діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць - К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - Вип. 15. - С. 121-126

8. Результати першого Міжнародного Нобелівського економічного форуму у Дніпропетровську // Економіка і управління. – 2008. - №4. – с. 132–135.

9. Валютный курс и его влияние на мотивацию внешнеэкономической деятельности // Академічний огляд. – 2009. - №1. – С.137-150.

10. Exchange rate and its impact on foreign economic activity // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму = Messenger of the International Nobel Economic Forum. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2009 - №1 (2). – С.3-17.

11. Общие черты и национальные особенности экономического кризиса в странах Восточной и Центральной Европы // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – Выпуск 37-1. Донецк, ДонНТУ, 2009. – С.103-108.

12. Cycles And Crises: History And Modernity (The Results Of The International Nobel Economic Forum) // Romanian Journal of Economics. – 2009, Volume 38, Issue 1 (37). - P.5-12. (Румунія)

13. Exchange rate and its impact on foreign economic activity // Review of General Management. – 2009.- Volume 10.- Issue 2. – P. 18-36. (Румунія)

14. Економічна криза в країнах Східної та Центральної Європи: спільні риси та національні особливості // Академічний огляд. – 2009. – №2.

15. Purchasing power parity of national currency and its influence on motivation of foreign trade activity // Global financial market and economic development. – Radom, 2009. (Польща)

16. Валютний курс та інтереси суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб.наук. пр.. – К.: КНУ, 2009. – Вип.18. – С. 19-29.

17. Економічна криза в країнах Східної та центральної Європи: спільні риси та національні особливості // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб.наук. пр.. – К.: КНУ, 2010. – Вип.21. – С. 48-54.

18. Взаимодействие рыночных и нерыночных аспектов в экономических реформах конца 1940-х – средины 1960-х гг. // Академічний огляд. – 2010. - №1. – С.5-10.

19. Манипуляция величиной единичной порции на рынке труда // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Вип. 38-2. - Донецьк, ДонНТУ, 2010. - С. 182-187.

20. Integrated Management Systems As The Source Of The Enterprise Competitiveness Increasing // Review of General Management. – 2010.- Volume 12.- Issue 2. – P. 66-78. (Румунія)

21. Ценностные ориентиры как основа стратегического планирования развития территорий / Академічний огляд. – 2010. - №2. – С. 5-17

22. Integrated management systems as the source of the enterprise competitiveness increasing // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. – №2. – 3-12.

23. Экономические реформы 1940-х – средины 1960-х гг. и их отражение в теоретических исследованиях // Актуальные проблемы историко-экономических исследований: материалы международной научно-практической конференции (23 марта 2010 г.). – Москва, 2010. – С.23-31.

24. Валютний індекс як чинник та результат міжнародної конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць: за заг. ред. проф. Ю.І.Єханурова, А.В.Шегди. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. Вип.24. - С. 77-84.

25. Валютный индекс и внешнеэкономическая деятельность // Академічний огляд. – 2011. - №1. – С.107-115.

26. Численность населения как фактор экономической динамики // Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. - №1. – С.50-58.

27. Валютный индекс как индикатор условий внешнеэкономической деятельности // Известия Юго-Западного государственного университета: Серия Экономика. Социология. Менеджмент. – 2011. - №1. – С.8-14.

28. Использование ценностных ориентиров в разработке стратегии развития города // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов – 2. Том 1. – Самара, Изд-во «Глагол», 2011. – С.184–190.

29. Аналіз інституціональних чинників економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая. – Выпуск 40-2. – Донецк, 2011. – С.31-37.


На міжнародному конкурсі наукових робіт, який проводить Міжнародна асоціація інституціональних досліджень у 2011 р. остання монографія отримала Гран-прі, а монографія «Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку», авторами якої в основному є викладачі кафедри економічної теорії та основ підприємництва Національного гірничого університету - диплом І ступеня.

Результати наукових досліджень регулярно доповідаються на міжнародних наукових конференціях як в Україні, так і за кордоном (Росія, Польща). Щорічна кількість таких конференцій – не менше 5.

 

Пилипенко Ганна Миколаївна

Навчальні посібники:

1. Економічна теорія: підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №14/ 18.2 - 218 від 1 лютого 2005 р.).

2. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / За ред. А.О. Задої. -. К.: Знання, 2007. – 332 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №14/ 18.2 - 862 від 3 квітня 2006 р.).

3. Макроекономіка: навч. посібник / За ред.. Г. М. Пилипенко. – 3-тє вид. перероб. і доп. –Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 193 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4 / 18-Г-92 від 14 січня 2008 р.)

4. Історія економічних учень: навч. посібник / За ред. Г. М. Пилипенко / В.В. Волошенюк, Г. М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко. – Д.: НГУ, 2008. – 222с.

5. Національна економіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/ 18-Г-1586 від 03.07 2008 р.).

6. Мікроекономіка: навч. посібник / За ред.. А. О. Задої. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 193 с.

7. Історія економічних вчень: підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю.Є. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 352 с.). 

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист №1/ 11-19029 від 12.12 2012 р.).

8. Політекономія: начальний посібник / За заг. ред. Пилипенка Ю.І. - Д.:НГУ, 2014. – 236 с.

Монографії:

1. Волошенюк В. В., Пилипенко А. Н. Внеэкономические мотивы предпринимательства: институциональный поход [Текст] / В. В. Волошенюк. Г. М. Пилипенко // Национальная экономика в условиях глобализации: бизнес и общество в противостоянии кризису: коллективная монография под ред. А. Я. Линькова. – СПб.: Издательский дом» РУССКИЙ ОСТРОВ» , 2009. – С.344-352.

2. Пилипенко Г. Роль держави в економічному розвитку: ліберальний ідеал і українські реалії [Текст] / Г. Пилипенко // Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: кол. монографія за ред. Задої А. О. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2010. – 768 с.

3. Пилипенко Г. М,, Чорнобаєв В. В. Інноваційно-інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України [Текст]: моногр. / Г. М. Пилипенко, В. В. Чорнобаєв. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 151 с.

4. A. Pylypenko, N. Litvinenko, V. Voloshenuk, Y. Pylypenko. Institutional structure as the factor of socio-economic development // United Europe: new challenges: моногр. / ДВНЗ «Націоналний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук. ред. О. І. Амоша. Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С.86-95.

5. Пилипенко Г. М. Інституціональні чинники співвідношення державної і ринкової координації економічної діяльності / Г. М. Пилипенко: монографія. – Д. : Національний гірничий університет, 2012. – 293 с. 
Статті у наукових фахових виданнях:

1. Пилипенко А. Н. Модели государственного регулирования экономики: зарубежный опыт и проблемы адаптации к переходным экономическим системам [Текст] / А.Н. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики збірник наукових праць. Випуск 218: В 4 т. Том І. – 2006. – С. 51-58.

2. Пилипенко Г. М. Теорії виникнення держави як методологічна основа дослідження державної присутності в економіці [Текст] / Г.М. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – 2007. –№ 4. –С.13-20.

3. Пилипенко Г. М. Роль християнської моралі у функціонуванні економічних систем [Текст] / Г.М. Пилипенко // Академічний огляд. – 2007. – №2. – С.5-10.

4. Пилипенко Г. М., Пилипенко Ю. І. Характер взаємодії механізмів державного регулювання та саморегулювання у сучасній змішаній економіці [Текст] / Г.М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 31-1(117). –2007. – С.93-99.

5. Пилипенко Г. М., Чорнобаєв В. В. Шляхи підвищення ефективності регулюючої функції держави у сфері інновацій [Текст] / Г.М. Пилипенко, В.В. Чорнобаєв // Економічний вісник НГУ. – 2007. – №2. – С.4-10.

6. Пилипенко Г. М. Формаційний і цивілізаційний підходи: методологічні проблеми застосування [Текст] / Г.М. Пилипенко // Академічний огляд. –2007. – № 1. – С. 5-10.

7. Пилипенко Г. М., Пилипенко Ю. І. Теоретичні аспекти синхронізації економічного і соціального зростання в умовах змішаної економіки [Текст] / Г.М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко // Економічний вісник ДДФА. – 2007. – №2. – С.5-10.

8. Пилипенко Г.М. Фактори інституціонального оформлення економіки і політики [Текст] / Г.М. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики збірник наукових праць. Випуск 234: В 6 т. Том 3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.195-200.

9. Пилипенко Г. М. Онтологічні і гносеологічні засади виокремлення економіки у функціональну систему суспільства [Текст] / Г.М. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – 2008. – №3. – С. 5-12.

10. Пилипенко Г. М. Методологічні передумови формування інституціональної теорії [Текст] / Г.М. Пилипенко // Академічний огляд. –2008. – №2. – С.30-36.

11. Кірієнко О. М., Пилипенко Г. М. Методологічні принципи дослідження взаємодії політики, ідеології і економіки [Текст] / О.М. Кірієнко, Г.М. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 242. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – С.1183-1190.

12. Пилипенко Г. М. Категоріальне оформлення поняття інститут: проблеми і перспективи інституціональної теорії [Текст] / Г.М. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – 2008. –№ 4. – С. 12 – 18.

13.Андрейчикова А. О., Пилипенко Г. М,, Чорнобаєв В. В. Роль держави в управлінні ризиками підприємницької діяльності [Текст] /А.О. Андрейчикова, Г.М. Пилипенко В.В. Чорнобаєв // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 239.: В 5 т. – Т. 4– Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – С. 1016-1025.

14. Пилипенко Г. М. Аналітичні можливості інституціональної теорії у дослідженні соціальної взаємодії [Текст] / Г.М. Пилипенко // Социальная экономика. – 2008. – №3-4. – С.186-191.

15. Пилипенко А. Н. Функции государства с позиций институционального анализа [Текст] / А.Н. Пилипенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. Випуск 34-1 (138). – Донецьк: Дон. НТУ. – 2008– С.130-136.

16. Пилипенко Г. М., Піхотіна Л. М. Ринок і держава: напрями формування партнерства у соціальній сфері [Текст] / Г.М. Пилипенко, Л.М. Піхотіна // Економічний вісник ПУСКУ. – 2008. – № 5. – С. 5-16.

17. Пилипенко Г. М. Економічна діяльність і соціум: методологічні передумови формування цілісної концепції [Текст] / Г.М. Пилипенко // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Вип. 1(6) 2009. – С.136-141.

18. Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І. Економічна ментальність українців та проблеми її діагностики у трансформаційній економіці [Текст] / Г.М. Пилипенко, Н.І. Литвиненко // Науковий вісник НГУ. – 2009. – №10. – С. 94-98.

19. Волошенюк В. В., Пилипенко Г. М. Особливості функціонування інституту держави в умовах глобалізації [Текст] / В.В. Волошенюк, Г.М. Пилипенко // Вісник університету банківської справи Національного банку України. –2009. –№2. – С.14-16.

20. Пилипенко Г. М. Історичні умови домінування інституціональних матриць [Текст] / Г.М. Пилипенко // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Вип. 2(7), 2009. – С.112-119

21. Пилипенко Г. М. Інституціональний контекст формування взаємодії держави і ринку [Текст] / Г.М. Пилипенко // Економіка та держава. – 2009. №12. – С. 35-37.

22. Пилипенко А. Н. Факторы достижения институционального равновесия [Текст] / А.Н. Пилипенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. Випуск 37-3. – 2009. – С.5-11.

23. Пилипенко Г. М., Пилипенко Ю. І. Інституціональні інновації як фактор інноваційного розвитку національної економіки [Текст] / Г.М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – 2009. – №2. – С.34-40.

24. Кірієнко О. М., Пилипенко Г. М, Самоорганізація і організація як основа механізму координації економічних систем [Текст] /О.М. Кірієнко, Г.М. Пилипенко // Науковий вісник національного університету державної податкової служби України. – 2009. – №4. – С. 52 -61.

25. Пилипенко Г. М., Піхотіна Л. М. Інституціональні умови досягнення координаційного ефекту у соціальній сфері [Текст] / Г.М. Пилипенко, Л.М. Піхотіна // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету. Вип. ІІІ. Економічні науки. –2009. – С.53-64.

26. Дрозд В.Д., Пилипенко Г.М. Механізм взаємодії ринкового і державного регулювання в економіці України [Текст] / В.Д. Дрозд, Г.М. Пилипенко // Економіка і управління. – 2009. – №4. – С.44-49.

27.Пилипенко Г. М. Індивідуалізм і холізм у координатах системного аналізу [Текст] / Г.М. Пилипенко // Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. – Вип. 2(9), 2010. – С. 155-163.

28. Пилипенко Г. М., Судік Є. В., Лісунець І.І. Раціональний аспект поведінки споживача у передумовах неокласичного та інституціонального аналізу [Текст] / Г.М. Пилипенко, Є.В. Судік, І.І. Лісунець // Економічний вісник ДДФА: Економічні науки. – 2010. – №1 (23). – С.3-18.

29. Пилипенко А. Н. Институциональные основания хозяйственного порядка [Текст] / А.Н. Пилипенко // Научные труды Дон НТУ. Серия : Экономическая. Выпуск 38-2. – 2010. – С.91-95.

30. Пилипенко Г. Конкуренція як фактор інноваційних змін [Текст] / Г.М. Пилипенко // Вчені записки Харківського інституту управління. – 2010. – №1. – С.17 -23.

31. Пилипенко А. Н., Литвиненко Н.И. Либеральные ценности и украинская ментальность: возможен ли синтез в национальной модели регулирования [Текст] / А.Н. Пилипенко, Н.И. Литвиненко // Социальная экономика. – 2010. – №2. – С.170 -175.

32. Пилипенко А. Н., Литвиненко Н. И. Исследование экономической ментальности и исторический поход [Текст] / А.Н. Пилипенко, Н.И. Литвиненко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 40-2. – 2011. – С.272-278

33. Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І. Діагностика співвідношення державної і ринкової координації у національній економіці [Текст] / Г.М. Пилипенко, Н.І. Литвиненко // Академічний огляд, 2011

34. Пилипенко Г. М. Напрями розбудови ефективної моделі координації в Україні [Текст] / Г.М. Пилипенко // Європейський вектор економічного розвитку, 2011

В інших роботах:

1. Пилипенко А.Н., Черкавская Т.М. Христианская мораль как фактор институционального оформления общества [Текст] / А. Н. Пилипенко. Т. М. Черкавская // Россия в глобализирующейся мировой экономике / Под ред. Осипова Ю. М., Алешина В. А., Архипова А. Ю., Овчинникова В. Н. – Ростов -на- Дону: Изд.-во Рост. Ун-та, , 2006. – С.87-91.

2. Пилипенко Г.М. Закономірності формування оптимального співвідношення держави і ринку [Текст] / Г. М. Пилипенко // Вісник ЗНУ. Економічні науки. – 2007. – № 1. – С. 10-18.

3. Пилипенко Г.М. Системні функції держави й особливості регулюючих механізмів в економіці України [Текст] / Г. М. Пилипенко // Вісник Придніпровської академії будівництва і архітектури № 11, 2008. - С. 48-53.

4. Пилипенко Г.М., Прушківська Е.В. Морально-етичні норми як фактор формування національної моделі регулювання економіки [Текст] [Текст] / Г. М. Пилипенко, Е. В. Прушкывська // Інституціональний вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. МДМУ «КПУ». – Вип.. 1(1). – Мелітополь: Вид.-во КПУ, 2008. -216 с.- С. 133-141.

5. Пилипенко А. Н., Пилипенко Ю. И. Неэкономические факторы инновационного развития [Текст]: тез. докл. межд. науч.-практ. конф. «Посткризисный мир: глобализация, многополярность, модернизация, институты» (20-22 мая 2010 г.). – Ростов-на-Дону: Изд.- во ЮФУ, 2010. – C. 234-239.

6.Pylypenko G.M., Pylypenko Yu.I. Government regulation of national economy in the context of global development / G. M. Pylypenko, Yu.I. Pylypenko // Zeszyty naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, 2010. – 17-31 р.

7. Пилипенко А. Н., Кучеренко Е. В. Нравственные основы рыночной экономики: тез. докл. межд. науч.-практ. конф. «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы». – Пинск, 2011.

8. Пилипенко А. Н., Пилипенко Ю. И. Механизм координации экономической деятельности субъектов в контексте поснеклассической исследовательской парадигмы // Глобальный мир: многополярность, антикризисные императивы, институты. - Ростов-на Дону, ЮФУ - 2014. – 429 с. - С.316-320.

9. H. Pylypenko, N. Lytvynenko. Limits of state involvement in economy // GISAR: economics jurisprudence and management .- № 2– 2014. - P. 17-20.

10. H. Pylypenko, N. Lytvynenko. Influence of culture on correlation between governmental and market coordination in Ukrain // GISAR: economics jurisprudence and management . - № 3– 2014. - P. 20 – 24.

11. H. Pylypenko, N. Lytvynenko, Value-based grounds of Ukrainian Liberal perspective // GISAR: economics jurisprudence and management . - № 3– 2014. - P. 34 – 37.


Кірієнко Ольга Миколаївна

Навчальні посібники:

1.Основи економічної теорії: Навчальний посібник для викладачів і студентів, технікумів і училищ / Авт. : А.О. Задоя., С.В. Зарічний., О.М. Кирієнко., Ю.Є. Петруня. - К., 1994.- 144с.

2.Кірієнко О.М., Андрейчікова А.М., Збірник вправ і завдань з політекономії:

навч.посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – 75с.

3.Мікроекономіка: навчальний посібник / За ред. А.О. Задої. - Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 216с.

Статті у наукових фахових виданнях

1.Зарічний С.В., Кірієнко О.М. Пріоритети економічної політики України в умовах глобалізації // Теорії мікро – макроекономіки: збірник наукових праць Київ, 2001. Вип. 7.

2. Зарічний С.В., Кірієнко О.М. Технологічні чинники зовнішньоекономічної діяльності // Вісник академії митної служби. - 2001, №4 (12)

3. Зарічний С.В., Кірієнко О.М. Специфіка економічної політики України в сучасних умовах глобалізації // Проблеми теорії та практики економічної політики України на сучасному етапі: збірник наукових праць. - Дн-ск: НГУ,2003. Вип. 1.

4.Кірієнко О.М., Пилипенко Г.М. Методологічні принципи дослідження взаємодії політики, ідеології і економіки // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Вип. 246: В 5т. – Т.V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 20008.

5.Кірієнко О.М., Сердінова А.С. Використання податкових пільг для стимулювання інвестиційної діяльності // Цінністні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку [ Текст]: кол. монографія / За заг. ред. А.О. Задої. – Д.: Державний ВНЗ „НГУ”, 2010.

Геращенко Світлана Олександрівна

Статті у наукових фахових виданнях

1. Геращенко С. О. Проблеми низького рівня інвестиційної активності в Україні // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України. - Д.: НГУ, 2006.

2. Геращенко С. О. Специфіка конкурентного середовища та її вплив на інвестиційний процес в економіці України // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України. - Д.: НГУ, 2007.

3. Геращенко С. О. Основні напрямки конкурентної політики та її вплив на інвестиційні процеси в національній економіці // Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес. - Д.: ПДАБА, 2008.

4. Геращенко С. О. , Черкавська Т. М. Направления инновационного развития экономики Украины // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України. - Д.: НГУ, 2008.

5. Геращенко С. О. , Куриляк В. Є. Цивілізаційний розвиток світової економіки: етапи і концепції // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». - Д.: Академія митної служби України.- 2010.- С. 31-38.

6. Кузьмінов С. В., Геращенко С. О. До проблеми діагностики «довгих хвиль» // Академічний огляд. – 2011. - № 1.

7. Геращенко С. О . Аналіз інвестиційних процесів в економіці України // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України. - Д.: НГУ, 2011.- С. 32-34.

Нікеєнко Тетяна Василівна

Статті у наукових фахових виданнях

1. Налоговая реформа в свете консолидации интересов: мировой опыт и наши проблемы // Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. – Вип..2(9) – Д.: Вид-во ДУЕП, 2010. - С.133-139.

2. Методологічні підходи неокласики і інституціоналізму до дослідження економічної поведінки домогосподарств // Економіка: проблеми та фактори: збірник наукових праць. Випуск 261. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2010.

3. Мікроекономічний підхід до дослідження інновацій // Проблеми та перспективи інноваційного розвитку УкраЇни: матеріали між нар. науково-практичної конференції. Дніпропетровськ, 20-22 травня. 2010.

4. Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: кол. монографія / За заг. ред. А.О. ЗадоїДніпропетровськ: НГУ, 2010.

Андрейчикова Аліна Миколаївна

Статті у наукових фахових виданнях

1. Макроекономічні ризики інвестиційної діяльності та особливості їх прояву на регіональному рівні // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Випуск 43. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. 

2. Неопределенность как источник возникновения риска экономической деятельности // Академічний огляд: економіка та підприємництво. -Дніпропетровськ: НГУ, ДУЕП, 2002. - №1.

3. Факторы, влияющие на изменение спроса и предложения на рынке ценных бумаг // Проблеми теорії та практики економічної політики на сучасному етапі: збірник наукових праць.- Дніпропетровськ, 2003.- Вип.1.

4. Нестрахові ризики в системі економічних ризиків // Академічний огляд. Економіка та підприємництво. - №1, 2007.

5. Роль держави в управлінні ризиками підприємницької діяльності // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Випуск 239: В 5 т. – том 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. 

Чекушина Юлія Валеріївна, асистент

Статті у наукових фахових виданнях

1. Пилипенко Ю. І., Чекушина Ю. В. Розвиток ринку інтелектуальної праці в Україні // Науковий вісник Національного гірничого університету. Дніпропетровськ, 2006.

2. Ершова О. А., Чекушина Ю. В. Биржевая деятельность как разновидность интеллектуального труда // Новый университет: экономика и право. Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2011.

3. Чекушина Ю. В. Державне регулювання ринку інтелектуальної праці // Науковий журнал Запорізького державного університету. - Запоріжжя, 2011.

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт