Национальный горный университет — соответствие Времени

Преподаватели кафедры

Пилипенко Юрий Иванович

Pilipenko.jpg

Доктор экономических наук, профессор. Окончил экономический факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко в 1989 году по специальности «Экономист, преподаватель политической экономии». 
Начал трудовую деятельность в Днепропетровском горном институте на кафедре политической экономии, при которой в 1994 году окончил аспирантуру по специальности «Политическая экономия». Под руководством док. эк. н., проф. Задои А. А. подготовил и защитил в 1995 году кандидатскую диссертацию по теме «Экономический монополизм и его регулирование».

В период с 2001 по 2006 гг. занимал должность заведующего кафедрой экономической теории и основ предпринимательства ГВУЗ «Национальный горный университет». С 2006 г. по 2009 г. - докторант данной кафедры. После окончания докторантуры работал на должности профессора, а с сентября 2012 г. - заведующего кафедрой.

В 2011 году защитил докторскую диссертацию по теме «Технологическая система национальной экономики и ее регулирование».
Преподает дисциплины «Основы экономической теории», «Макроэкономика», «История экономики и экономической мысли», «Государственное регулирование экономики».

Научные интересы: методология современной экономической науки, проблемы технологического развития экономической системы, инновационное развитие национальной экономики.
 

Автор более 140 научных и учебно-методических работ. 


Контакти:

+38 (0562) 47-15-66
E-mail: pilipenkoy@nmu.org.uaЗадоя Анатолій Олександрович

Доктор экономических наук, профессор. У 1975 р. закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, отримав кваліфікацію економіста, викладача політичної економії. Того ж року розпочав викладацьку кар’єру на кафедрі політичної економії Дніпропетровського гірничого інституту (нині Національний гірничий університет). У 1978 р. захистив кандидатську дисертації, у 1982 р. – одержав звання доцента. У грудні 1983 р. очолив кафедру політичної економії, яка згодом була перейменована на кафедру економічної теорії та основ підприємництва. У 1988 р. захистив докторську дисертацію, а з 1989 р. став професором. У 2001 р., залишаючись професором кафедри економічної теорії та основ підприємництва Національного гірничого університету, був призначений ректором Дніпропетровської академії управління, бізнесу та права (нині – Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля). З 2008 р. працює першим проректором цього університету. Очолює кафедру міжнародної економіки та економічної теорії. Кілька років працював професором Жешувського політехнічного університету (Польща). Має звання Заслуженого працівника народної освіти України (1999 р.), кавалер Ордену «За заслуги» ІІІ ступеня (2004 р.). 

Сфера наукових інтересів – проблеми макроекономіки та міжнародних економічних відносин. Тема кандидатської дисертації «Становлення інтенсивного типу соціалістичного відтворення в умовах науково-технічної революції»; докторської – «Народногосподарський потенціал: проблеми становлення та зростання в умовах інтенсивного відтворення». В останні роки активно працює над проблемами валютних відносин у сучасному глобалізованому світі. Приймає активну участь у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Є членом двох спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій. За його керівництва захищено 5 докторських та більше 20 кандидатських дисертацій. Є членом редакційних колегій близько 10 наукових періодичних видань в Україні та за кордоном. Опубліковано більше 200 наукових праць. Широкою популярністю в Україні та за кордоном користуються підручники та навчальні посібники з економічних дисциплін, які виходили українською, російською та англійською мовами (більше 30).

Петруня Юрій Євгенович

Доктор економічних наук, професор. У 1983 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Київського університету імені Т. Шевченко, отримав кваліфікацію економіста, викладача політичної економії. В 1985-1987 рр. навчався в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1987 р. захистив дисертацію кандидата економічних наук. У 1999 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченко захистив дисертацію доктора економічних наук «Непрофесійні суб'єкти ринку акцій України». В 1991 р. присвоєно вчене звання доцента , а в 2000 р.- звання професора.

У 2001-2005 рр. працював першим проректором, завідувачем кафедри маркетингу Дніпропетровського університету економіки та права.

З 2006 р. працює в Академії митної служби України на посаді завідуючого кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, з 2008 р. на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності, а з 2011 р. на посаді першого проректора - проректора з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності. Радник митної служби І рангу.

За результатами наукової діяльності та застосування інноваційних підходів для підвищення ефективності підготовки фахівців для української економіки в 1999 році присвоєне почесне звання "Заслужений працівник науки та техніки України", нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Основними напрямками наукових досліджень є проблеми підвищення ефективності корпоративного управління в Україні, маркетингового управління, вдосконалення державного регулювання інвестиційної та корпоративної діяльності; конкурентоспроможності освітніх систем, економіки освіти, маркетингу на ринку освітніх послуг; шляхи вдосконалення вищої економічної освіти в Україні в контексті ринкової трансформації економіки та європейської економічної інтеграції.

Приймає активну участь у підготовці наукових кадрів, здійснює керівництво підготовкою кандидатських та докторських дисертацій, є членом спеціалізованої вченої ради, головою експертної ради ДАК України з менеджменту та торгівлі, членом НМК з менеджменту та торгівлі, протягом 2005-2010 рр. входив до складу експертної ради ВАК України з економічних наук. Петруня Ю.Є. є головним редактором фахового наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка», членом редакційних колегій ряду наукових журналів. Результати наукової діяльності Ю.Є. Петруні висвітлено більш ніж в 150 наукових працях, опублікованих в Україні та за кордоном, опубліковано 20 підручників та навчальних посібників для студентів, викладачів та менеджерів. 8 підручників та навчальних посібників мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.Пилипенко Ганна Миколаївна

Доктор економічних наук, професор. Закінчила економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1990 році за фахом «Економіст, викладач політичної економії». Розпочала трудову діяльність у Дніпропетровському металургійному інституті на кафедрі політичної економії. У 1995 році закінчила аспірантуру в Гірничому університеті за спеціальністю «Політична економія». Під керівництвом док. ек. н., проф. Задої А. О. підготувала і захистила у 1996 році кандидатську дисертацію за темою «Рівновага споживчого ринку: політекономічний аспект». 

З 2002 року працює на посаді доцента кафедри економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет». У 2010 році закінчила докторантуру. Викладає дисципліни «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Сучасні економічні теорії», «Інституційна економіка».

Наукові інтереси: інституційна теорія, методологія сучасної економічної науки, проблеми взаємодії держави і ринку, вплив культури на економічну діяльність, інноваційний розвиток національної економіки.

Автор більш ніж 100 наукових і методичних праць.


Черкавська Тетяна Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент. Закінчила економічний факультет Ростовського державного університету у 1976 році за фахом «Економіст, викладач політичної економії». У 1984 році закінчила аспірантуру в Ленінградському державному університеті за спеціальністю «Політична економія». У 1986 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Відтворення головної виробничої сили в умовах інтенсифікації виробництва».

З 1995 року працює на посаді доцента кафедри економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет». Викладає дисципліни «Основи економічної теорії», «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Теорія фірми», .

Наукові інтереси: соціально-економічний розвиток національної економіки, проблеми макроекономіки та міжнародних економічних відносин, інноваційний розвиток національної економіки.

Автор більш ніж 80 наукових та науково-методичних праць.

Литвиненко Наталия Ивановна

Литвиненко.jpg

Кандидат экономических наук, доцент. Окончила Днепропетровский горный институт по специальности «Организация и нормирование труда в машиностроении» и получила квалификацию инженера-экономиста.

С сентября 1998 года начала свою трудовую деятельность преподавателя в Национальном горном университете. В 2003 году закончила аспирантуру по специальности 08.01.01- экономическая теория. Под руководством док. эк. н., проф . Задои А. А. подготовила и защитила в 2004 году кандидатскую диссертацию по теме «Финансово-промышленные группы: современные мировые тенденции и проблемы становления в Украине».

В 2011-14 гг. училась в докторантуре при кафедре экономической теории и основ предпринимательства ГВУЗ «Национальный горный университет». С ноября 2014 года по н. в. работает в должности доцента кафедры.

Научные интересы: институциональная теория, методология современной экономической науки, кросс-культурный анализ экономических систем, инновационное развитие национальной экономики.


Кірієнко Ольга Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент. У 1980 році закінчила економічний факультет Київського державного університета ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Політична економія" та отримала кваліфікацію "Економіст, викладач політичної економії". У 1986 році отримала ступінь кандидата економічних наук, у 1993 році - звання доцента.

Опубліковано більш ніж 70 наукових та науково – методичних праць.


Геращенко Світлана Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент. У 1997р. закінчила економічний факультет Державної гірничої академії України за спеціальністю «Економіка підприємства». Кандидат економічних наук від 04.07.2001р. Тема дисертації: «Фактори трансформації конкурентного середовища в економіці України». Науковий керівник – докт. екон. наук, проф. Петруня Юрій Євгенович. Доцент від 15.12.2005р.


 Чорнобаєв Владислав Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент. В 2003 р. закінчив фінансово -економічний факультет Національного гірничого університету України за спеціальністю «Облік та аудит». Кандидат економічних наук від 27.05.2009р. Тема дисертації: «Інноваційно-інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України». Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Пилипенко Ганна Миколаївна.


Нікеєнко Тетяна Василівна

Старший викладач. У 1980 році закінчила економічний факультет Киівського державного університету ім. Т. Г.Шевченка, отримала кваліфікацію економіста, викладача політичної економії. Була направлена на роботу асистентом у Дніпропетровський гірничий інститут на кафедру політичної економії. У 1991 році закінчила аспірантуру Дніпропетровського державного університету. З 2001 року по сьогодення працює старшим викладачем кафедри економічної теорії та основ підприємництва.

Сфера наукових інтересів – становлення та розвиток податкової системи України, інноваційний розвиток України. Тема кандидатської дисертації "Удосконалення механізму підвищення трудової активності в умовах розвинутого соціалізму" (не була захищена ).


Андрейчикова Аліна Миколаївна 

Асистент. У 1999 р. закінчила навчання у Національній гірничій академії України за спеціальністю «Економіка підприємства», отримала кваліфікацію економіста. З 1999 по 2002 рік навчалася в аспірантурі Національного гірничого університету. З 2000-го року працює асистентом кафедри економічної теорії та основ підприємництва. Викладає дисципліни: “Політична економія”, “Основи економічної теорії”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”

Сфера наукових інтересів – проблеми ризиків економічної діяльності. Тема дисертації «Макроекономічні ризики та економічний прибуток на ринку цінних паперів України».


Сердінова Анна Сергіївна

Закінчила навчання в 2005 році у Національному гірничому університеті за спеціальністю економіст-менеджер, отримала кваліфікацію магістр. З 2005 по 2008 рр. навчалася в аспірантурі. З 2007 р. працює на кафедрі економічної теорії та основ підприємництва. На даний час закінчує роботу над кандидатською дисертацією за темою «Податкові пільги як інструмент регулювання соціально-економічних процесів національної економіки».

Сфера наукових інтересів: економіко-математичні методи в економіці, фіскальна політика, податкові пільги, мікроекономіка, національна економіка.

Викладає дисципліни: основи економічної теорії, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка.

 

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт