Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
30.08.2013

В НГУ відбулася серпнева нарада професорсько-викладацького корпусу

Тридцятого серпня в Національному гірничому університеті пройшла нарада професорського-викладацького корпусу, під час якої було обговорено підсумки науково-освітньої діяльності університету за 2012-2013 н.р., а також розглянуто основні завдання на новий навчальний рік.  


Про результати освітньої діяльності університету доповів перший проректор НГУ П.І. Пілов.

Заступник проректора з наукової роботи, начальник НДЧ доцент Р.О. Дичковський ознайомив присутніх з основними етапами розвитку наукових досліджень у минулому навчальному році.

Лаконічно доповів про успішну міжнародну діяльність НГУ проректор з міжнародних зв’язків О.М. Шашенко.

Директор Інституту заочно-дистанційної освіти НГУ В.І. Сулаєв зосередив увагу на особливостях заочної освіти.

Під час наради було нагороджено низку працівників медалями НГУ «За відданість» та почесними грамотами .

Загальні підсумки підбив ректор НГУ, академік НАНУкраїни Г.Г. Півняк, зазначивши, що «Система виховання та освіти в гірничому університеті, зорієнтована на людину, яка вчиться, прагне заохотити її до постійного інтелектуального розвитку та підготувати до ринку праці. Наші принципи вимагають від викладача й науковця продукування знань та пошуку нових підходів та орієнтирів для вирішення проблем сьогодення.

Університет активно створює перспективну, реально інтегровану в європейський і в глобальний простір систему освіти, в центрі уваги якої – завдання розвивати вільну і мислячу людину, котра прагне володіти якісними знаннями і вміннями, конкурентними у світі, результативно застосовувати їх. Головний очікуваний результат такої діяльності – людина з високими моральними цінностями.

У минулому навчальному році гірничий університет керувався двома чинниками: матеріальним забезпеченням викладачів, співробітників та науковців для життя й творчої праці; зосередженням коштів для належного технічного забезпечення ВНЗ. Сьогодні університет намагається забезпечити здорові економічні та суспільні стимули для всебічного розвитку особистості усіх, хто вчиться та працює в НГУ.

Для діяльності гірничого університету характерне поліпшення показників з усіх напрямів діяльності. Це – розвиток навчально-наукової бази, нарощування дослідницького потенціалу, підвищення якості підготовки студентів, розширення міжнародного співробітництва, залучення до наукової роботи талановитої молоді. Випускники університету мають на ринку праці високу репутацію. Університет зберігає й розвиває традиції визнання науково-педагогічних шкіл, унікальну корпоративну внутрішньо університетську культуру. Збільшилася кількість програм студентського обміну і подвійних дипломів, розширилися участь в європейських наукових програмах і опублікування наукових статей у міжнародних журналах з високим імпакт-фактором.

Реальне підвищення якості освіти та успішність наших випускників на сучасному ринку праці залежать від їх здатності до самовдосконалення, комунікабельності й цілеспрямованості. Одна з важливих складових цього досягнення – рівень знань з іноземної мови. Університет повинен забезпечити підготовку студентів з іноземної мови протягом усього періоду їх навчання та регулярне підвищення кваліфікації викладачів з професійно орієнтованої іноземної мови.

Позиціонування університету в світовому освітньому просторі (рейтинги «Топ-200 Україна» – ЮНЕСКО, Webometrix, QS World University Ranking) свідчить про підвищення результативності всіх підрозділів НГУ. Але цей напрям діяльності потребує більшої результативності, постійних активних дій університету, кожної кафедри та лабораторії.

Сьогодні он-лайн-освіта (програми, курси) – найактивніше розвинутий тренд у світі. Вона охоплює всі традиційні дисципліни і перетворюється у вагому альтернативу вищій школі. Змінюються і система освіти, і її економіка. Для гірничого університету це важливий напрям діяльності в розвитку перспективних освітніх програм і збереженні контингенту студентів.

Гірничий університет повинен зосередити значні зусилля на: опрацюванні інноваційних освітніх та наукових програм у контакті з владою та бізнесом з врахуванням об’єктивно діючих процесів реструктуризації галузей; розвитку соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством; неухильного скорочення кадрового потенціалу в промисловості та якісними змінами в його структурі.

У новому навчальному році університет буде активно здійснювати реалізацію ключових завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні, зосереджуючи увагу на розвитку наукової діяльності, підвищенні якості підготовки фахівців на інноваційній основі соціального статусу студентів, науковців, педагогічних працівників університету.

Щасти нам на цьому шляху!»

Детальний виклад матеріалу про серпневу нараду професорсько-викладацького корпусу буде розміщено на сайті пізніше.

ІАЦ НГУ


До списку© 2006-2019 Інформація про сайт