Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
12.11.2013

Економічна теорія необхідна усім освіченим людям

“Державна національна програма Освіта: Україна XXI століття” серед основних принципів виділяє гуманізацію та гуманітаризацію освіти. Cаме гуманітаризація освіти покликана формувати цілісну картину світу: духовність, культуру, особистісне і планетарне мислення. Гуманізація освіти полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності у найповнішому розкритті її здібностей, гармонії стосунків з навколишнім середовищем, суспільством.

Ми, педагоги, працюємо над тим, щоб з перших днів навчання у студентів формувалися почуття толерантності, власної гідності, вміння концентрувати увагу, логічне мислення, змога висловити своїх думок, патріотизм, повага до навчального закладу та обраної спеціальності, культура інтелектуальної праці.

На жаль, сьогодні у зв’язку з переходом до Болонського процесу, спостерігається тенденція віднесення більшої частини гуманітарних дисциплін, у т.ч. і економічних, до так званих “вибіркових дисциплін”. При цьому значно зменшується термін для їх вивчення.

Хоча очевидно, що найважливішу роль у формуванні й становленні сучасного фахівця відіграють отримані знання й уміння їх застосувати. Високий рівень підготовки має на увазі одержання студентами базових знань у різних галузях при оптимальному сполученні як природничих, так і гуманітарних дисциплін. Саме гуманітарні аспекти професійної підготовки і сприяють адекватному визначенню основних шляхів і напрямків формування фахівця як творчої особистості. Поєднання в особистості високого професіоналізму із соціально-психологічними якостями дає змогу вирішувати як складні науково-технічні, так і соціальні проблеми.

Усвідомлювати економічну реальність, розуміти зміст економічних явищ і процесів можна тільки використовуючи систему економічних понять, адекватно відображаючи дійсність. Якщо цією системою людина не володіє, вона нічого не зможе зрозуміти в економіці, не зможе самостійно міркувати про економічні події, нею легко маніпулювати. Така людина не може бути вільною, вона завжди буде залежною від інтересів інших. Тож економічна теорія необхідна усім освіченим людям, незалежно від професії. Можна пошкодувати, що в Україні економічна теорія не є обов’язковим предметом вивчення в технічних вищих закладах і це, безумовно, знижує соціально-економічний потенціал суспільства.

Більшість студентів НГУ зацікавлені у вивченні цього предмету, особливо економічних спеціальностей. Вони вивчають такі аспекти, як економічна система потреби, власність, підприємництво, товар, ринок, гроші; капітал, заробітна плата, прибуток, проблеми мікроекономіки, макроекономіки, аспекти міжнародної економіки. В Інституті економіки НГУ ця зацікавленість виявляється у студентських науково-практичних конференціях, присвячених основним економічним проблемам.

На кафедрі економічної теорії та основ підприємництва щорічно відбувається студентські конференції: «Сучасна економіка: проблеми теорії та практики», на яких представляють ряд цікавих і змістовних доповідей, обговорюють найгостріші актуальні проблеми економіки.

Найкращі студенти, хто не байдужий до розвитку і зміцнення економіки України, вивчають її стан творчо й ініціативно, роблять свій внесок у популяризацію економічних знань. Учасники підкреслюють важливість наукових конференцій, які стимулюють покращання знань і розуміння особливостей української історії, її соціального, політичного та економічного розвитку. Найбільш активно працюють: Ольга Прокопенко (Оафес-12); Тетяна Яценко (ЕпфеС-12); Яна Колесник (ОафеС-12); Анастасія Коралькова (ЕК-12); Нікіта Варфоламеєв (ЕК-12); Юлія Оникій (ЕкфеС-12); Ганна Козеко (МН-10); Дмитро Сой (МН-10); Юлія Кмищевська (Епс-10); Владислав Крищень (ЕПс-11); Юліана Кобанова (МН-11); Єлизавета Сидненко (Епс-11).

Тетяна Черкавська, доцент


До списку© 2006-2019 Інформація про сайт