Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
03.06.2014

Завідувач кафедрою кримінального права та кримінології, заслужений юрист УкраїниЄ.Г. Шаніназвітувала на ректораті про результати діяльності колективу за період за 2013-2014 навчальний рік.

За майже 14 років своєї діяльності кафедра стала міцним структурним підрозділом юридичного факультету Національного гірничого університету. Нині тут працюють 10 викладачів, серед яких три професора, чотири доцента.


На кафедрі діє комп`ютерно-криміналістичний комплекс, навчальна аудиторія переобладнана під залу судового засідання з метою проведення практичних занять та ігор для набуття студентами практичних навиків та вмінь.

Незважаючи на малочисельний науково-викладацький склад за минулий рік кафедра КПК посіла достатньо високі місця за рейтинговими показниками університету.

Важливим досягненням колективу є сайт, що складається з 9-ти розділів та 28-ти підрозділів. Кожний розділ супроводжується ілюстрованими матеріалами.На сайті кафедри викладені електронні версії матеріалів, рекомендованих до відповідних курсів, а також основні вимоги і типові завдання для контролю знань студентів.

Значну увагу кафедра кримінального права та кримінології приділяє залученню до вступу до НГУ абітурієнтів. Особливої уваги заслуговують абітурієнти, які закінчили технікуми або коледжі за спеціальністю "Правознавство" та здобули кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст". Навчальний процес таких фахівців здійснюється за скороченим терміном навчання: за очною формою навчання – 2 роки; за заочною формою – 3 роки.

Кафедра забезпечує викладання 18 кримінально-правових дисциплін відповідно освітньо-професійної програми та п’ять спецкурсів: «Прокуратура України», «Організація роботи суду», «Теорія кваліфікації злочинів», «Гуманізація кримінального законодавства».

Удосконалення змісту освіти є одним з головних завдань викладачів. Тож на кафедрі підготовлено інформаційно-методичні матеріали щодо забезпечення кредитно-модульного навчання студентів денної, заочної форми навчання на 1-5 курсах напряму 0601 Право, а також творено інформаційні пакети навчальних дисциплін в електронному вигляді, які розміщаються на сайті кафедри. Кафедра веде активну навчально-методичну роботу, використовуючи такі методи викладання, як семінари, «круглі столи», дискусії, тренінги.

З метою вдосконалення наукових основ, теорії і практики гуманітарної освіти і виховання зі студентами 5 курсу доцент Касапоглу С.О. проводить в районних прокуратурах міста додаткові практичні заняття з дисципліни «Кримінальне правозастосування. На кафедрі постійно вдосконалюються засоби системи діагностики засвоєння знаньз урахуванням числених змін до чинного законодавства.При тестуванні студентів, а також на практичних заняттях з «Криміналістики»використовуються можливості комп’ютерного комплексу та криміналістичної лабораторії. Викладачами кафедри проводяться лекційні та практичні заняття з використанням мультимедійного обладнання.

При виконанні контрольних робіт та при підготовці до семінарських і практичних занять з дисциплін, що викладаються на кафедрі, використовується електронна база законодавства України „Ліга-Закон”. Велика подяка керівництву університету за постійне матеріальне забезпечення цієї бази, без якої неможливо відповідати вимогам сьогодення, особливо юристам.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є: теоретичні і прикладні проблеми захисту юридичних відносин кримінально-правовими, криміналістичними та кримінально-процесуальними засобами в кримінальних справах;теоретичне дослідження питань кримінально-процесуальних норм;кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітніх. Протягом 2013-2014 навчального року викладачі кафедри брали участь у виконанні третього останнього етапу науково-дослідної держбюджетної роботи – «Захист правовідносин у кримінальних справах криміналістичними та кримінально-процесуальними засобами». За цей же період викладачами проведенофундаментальні монографічні наукові дослідження проблемних питань національного законодавства в кримінально-правовій та кримінально-процесуальній сферах, що в подальшому найшло своє відображенняу 26 публікаціях, монографіях та навчальних посібниках.

4 дисертаційних робіт, підготовлено 16 відгуків на дисертації.

На кафедрі плідно працює студентський науковий гурток. Тільки за останнє півріччя завдяки активній роботі гуртка в наукових конференціях з публікацією статей в збірниках взяли участь 31 студент.

Міжнародна діяльність кафедри на юридичному факультеті має свої особливості, враховуючи специфіку спеціальності, яка пов’язана з застосуванням виключно вітчизняного законодавства.Разом з тим, кафедра здійснює міжнародне співробітництво з іноземними закладами освіти, професорами і лекторами цих навчальних закладів у сфері освітньої, наукової та навчально-методичної діяльності; науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами, громадськими організаціями. Корисною справою треба вважати контакти з фондами та представництвами іноземних організацій, а саме з Хельсинським Фондом з Прав Людини, який є незалежним інститутом, що займається моніторингом, просвітницькою роботою щодо дотримання основних прав і свобод людини і проводить свою діяльність також і на території України.

Молодіжна політика кафедри узгоджується з університетською лінією і спрямована на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої соціально активної і національно-свідомої людини. Вона здійснюється в інтересах студентської молоді, суспільства, держави і базується на багатолітніх традиціях університету, історичному та культурному надбанні українського народу з врахуванням світового досвіду підтримки молоді.

Науково-викладацький склад кафедри приділяє належну увагу зміцненню зв’язку навчально-виховного процесу з практичною діяльністю органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів. З метою формування у студентів поняття про роль і місце юриста в правовій державі кафедрою організовуються зустрічі з відомими вченими України (професорами Пінаєвим А.О., Хряпінським П.В., Ленєм В.В., Андрейцевим В.І.) та провідними юристами Дніпропетровської області (заслуженим юристом України Вербою М.І., к.ю.н. Кохан А.Л. та інші).Дуже цікавою і пізнавальною була зустріч студентів з директором Центру сприяння міжнародному захисту прав людини, представником Європейського Суду з прав людини Пребраженською О.В. (м. Страсбург, Франція).

Ефективність навчально-виховного процесу на кафедрі кримінального права та кримінології залежить від діяльності кураторів студентських груп. За доцентами Касапоглу С.О. та доцентом Світличним О.О. закріплені групи ПРю-11-2 та ПРю-13-2 відповідно. Робота кураторів зі студентським активом триває з першого по п'ятий курс включно. Куратори зі студентами старших курсів приділяють увагу питанням професійного самовизначення, формуванню громадської спрямованості, професійної усталеності.

Невід’ємною частиною роботи кураторів академічних груп є робота поза межами навчальних корпусів. Співпрацюючи з керівництвом деканату, наставники сприяють вирішенню нагальних проблем навчання, самопідготовки та побуту студентської молоді. Не залишається поза увагою наставників академічних груп виховна робота у сфері культурного розвитку студентської молоді. Заходами щодо вдосконалення організації роботи кураторів є формування тем та проведення засідань кураторських годин, ведення журналу кураторських робіт. Питання навчально-виховної роботи студентів в закріплених за кураторами групах постійно розглядаються на засіданнях кафедри.

Зростання ролі позааудиторної та самостійної роботи є однією з провідних ланок в системі профілактики соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі проводились засідання круглих столів за такими темами:профілактика алкоголізму і наркоманії (доцент, к.мед.наук Олійников Г.В.);проблеми наркозлочинності у світі, діяльність підпільних лабораторій (доцент, к. мед. наук Олійников Г.В.);здоровий спосіб життя (сташий викладач Світличний О.О.);соціально-психологічна корекція готовності молоді до вступу в шлюб (доцент Шаніна Є.Г.).


До списку© 2006-2019 Інформація про сайт