Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин

Pilipenko.jpg

Завідувач кафедри – Пилипенко Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор.

Контакти:

Тел.: +38 (0562) 47-15-66
E-mail: PilipenkoY@nmu.org.ua

Кафедра створена у 1952 році і спочатку мала назву кафедри політичної економії. У 1992 р. перейменована у кафедру економічної теорії та основ підприємництва, а у 2017 р. - кафедру економічної теорії та міжнародних економічних відносин..

Кафедра забезпечує викладання таких професійно-орієнтованих та спеціальних економічних дисциплін: 

 • Політична економія;
 • Економічна теорія;
 • Мікроекономіка;
 • Макроекономіка;
 • Міжнародна економіка;
 • Історія економічних учень;
 • Історія економіки та економічної думки;
 • Державне регулювання економіки;
 • Державне та регіональне управління;
 • Основи економічної теорії;
 • Основи мікро- та макроаналізу ринків природних ресурсів;
 • Теорія фірми;
 • Сучасні економічні теорії.

Навчальний процес забезпечують: 2 доктори економічних наук та 5 кандидатів економічних наук, доцентів. Готують дисертації три аспіранти. 

Наукова діяльність кафедри :

Кафедра економічної теорії та основ підприємництва здійснює наукову діяльність за напрямами:

- «Особливості економічної політики держави в перехідних економічних системах» (номер державної реєстрації 0101U0056891 – 2001-2003рр.);

- «Проблеми економічної політики в трансформаційній економіці» (номер державної реєстрації 0104U005381 – 2004-2006рр.);

- «Економічна політика держави у трансформаційних економічних системах» (номер державної реєстрації 0107U006170 – 2006-2008рр.);

- «Технологічна структура національної економіки та її регулювання» (номер державної реєстрації 0109U001360 – 2009р.);

- «Економічний світогляд українського суспільства у період трансформаційних змін» (номер державної реєстрації 0110U001828 – 2010р.);

- «Цивілізаційні фактори розвитку економіки України» (номер державної реєстрації 0111U006349 – 2011р.);

-  «Розвиток економіки України в умовах глобалізації світового господарства»
(номер державної реєстрації. 0112U000877 - 2012-13 рр.);

-  «Національна економіка України у ХХІ столітті: закономірності функціонування та механізми регулювання» (номер державної реєстрації. 0113U003341 - 2013-14 рр.). 

- "Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України" (номер державної реєстрації 0115U005619 - 2015-2016 рр.).

Результати досліджень за період з 2010-2017 рр. втілилися у: 

- підготовці 16 монографій, із яких - 11 колективні, які було видано у Росії, Польщі та Україні, а також 5 одноосібних, виданих в ДВНЗ «НГУ»; 

- публікації 152 статей у фахових виданнях України; 

- публікації 50 статей у виданнях Росії, Білорусі, Польщі, Чехії, Чорногорії, США; 

- участі у більше 200 міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, які проходили як в Україні, так і за кордоном. 

Сьогодні кафедра є потужним науковим центром, в якому сформовано наукову школу, яку активно розвивають доктор економічних наук, професор Задоя А. О. і доктор економічних наук, професор Петруня Ю. Є. За роки роботи на кафедрі Задоя А. О. підготував п'ять докторів наук: Петруню Ю. Є. (2000 р.), Пилипенко Ю. І. (2011р.),  Шаповал В. М. (2012 р.),  Пилипенко Г. М. (2012 р.) та Литвиненко Н.І. (2016 р.), 3 кандидатів економічних наук: Пилипенко Ю. І. (1995 р.), Пилипенко Г. М. (1996 р.), Литвиненко Н. І. (2004 р.). 

Петруня Ю. Є. у період роботи на кафедрі підготував двох кандидатів економічних наук – Волошенюка В. В. (2000 р.) і Геращенко С. О. (2001 р.).  У 2008 р. на кафедрі була захищена кандидатська дисертація Чорнобаєвим В. В., яка була виконана під керівництвом Пилипенко Г. М. 

У сфері наукових інтересів кафедри знаходиться досить широке коло проблем: інноваційна діяльність та технологічний розвиток національної та світової економіки, інституціональні аспекти функціонування економічних систем, становлення та розвиток ринку цінних паперів та інших сегментів фінан­сового ринку. Кафедра активно співпрацює з ВНЗ України і науковцями зарубіжних країн (конференції, семінари, сумісні програми досліджень, колективні монографії). При кафедрі діє докторантура, аспірантура та науковий семінар зі спеціальності 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01.  

© 2006-2018 Інформація про сайт