Національний гірничий університет — відповідність Часу

Викладачі кафедри
Пилипенко Юрій Іванович

Pilipenko.jpg

Доктор економічних наук, професор. Закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1989 році за фахом «Економіст, викладач політичної економії». Розпочав трудову діяльність у Дніпропетровському гірничому інституті на кафедрі політичної економії при якій у 1994 році закінчив аспірантуру за спеціальністю «Політична економія». Під керівництвом док. ек. н., проф. Задої А. О. підготував і захистив у 1995 році кандидатську дисертацію за темою «Економічний монополізм та його регулювання».
У період з 2001 по 2006 рр. займав посаду завідувача кафедри економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет». З 2006 р. по 2009 р. – докторант даної кафедри. Після закінчення докторантури працював на посаді професора, а з вересня 2012 р. - завідувача кафедри.

У 2011 році захистив докторську дисертацію за темою «Технологічна система національної економіки та її регулювання». 

Викладає дисципліни «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Державне регулювання економіки». 

Наукові інтереси: методологія сучасної економічної науки, проблеми технологічного розвитку економічної системи, інноваційний розвиток національної економіки. 
Автор більш ніж 140 наукових і методичних праць.

Контакти:

+38 (0562) 47-15-66
E-mail: pilipenkoy@nmu.org.ua

 


Задоя Анатолій Олександрович

Доктор економічних наук, професор. У 1975 р. закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, отримав кваліфікацію економіста, викладача політичної економії. Того ж року розпочав викладацьку кар’єру на кафедрі політичної економії Дніпропетровського гірничого інституту (нині Національний гірничий університет). У 1978 р. захистив кандидатську дисертації, у 1982 р. – одержав звання доцента. У грудні 1983 р. очолив кафедру політичної економії, яка згодом була перейменована на кафедру економічної теорії та основ підприємництва. У 1988 р. захистив докторську дисертацію, а з 1989 р. став професором. У 2001 р., залишаючись професором кафедри економічної теорії та основ підприємництва Національного гірничого університету, був призначений ректором Дніпропетровської академії управління, бізнесу та права (нині – Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля). З 2008 р. працює першим проректором цього університету. Очолює кафедру міжнародної економіки та економічної теорії. Кілька років працював професором Жешувського політехнічного університету (Польща). Має звання Заслуженого працівника народної освіти України (1999 р.), кавалер Ордену «За заслуги» ІІІ ступеня (2004 р.).

Сфера наукових інтересів – проблеми макроекономіки та міжнародних економічних відносин. Тема кандидатської дисертації «Становлення інтенсивного типу соціалістичного відтворення в умовах науково-технічної революції»; докторської – «Народногосподарський потенціал: проблеми становлення та зростання в умовах інтенсивного відтворення». В останні роки активно працює над проблемами валютних відносин у сучасному глобалізованому світі. Приймає активну участь у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Є членом двох спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій. За його керівництва захищено 5 докторських та більше 20 кандидатських дисертацій. Є членом редакційних колегій близько 10 наукових періодичних видань в Україні та за кордоном. Опубліковано більше 200 наукових праць. Широкою популярністю в Україні та за кордоном користуються підручники та навчальні посібники з економічних дисциплін, які виходили українською, російською та англійською мовами (більше 30).

Петруня Юрій Євгенович

Доктор економічних наук, професор. У 1983 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Київського університету імені Т. Шевченко, отримав кваліфікацію економіста, викладача політичної економії. В 1985-1987 рр. навчався в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1987 р. захистив дисертацію кандидата економічних наук. У 1999 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченко захистив дисертацію доктора економічних наук «Непрофесійні суб'єкти ринку акцій України». В 1991 р. присвоєно вчене звання доцента , а в 2000 р.- звання професора.

У 2001-2005 рр. працював першим проректором, завідувачем кафедри маркетингу Дніпропетровського університету економіки та права.

З 2006 р. працює в Академії митної служби України на посаді завідуючого кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, з 2008 р. на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності, а з 2011 р. на посаді першого проректора - проректора з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності. Радник митної служби І рангу.

За результатами наукової діяльності та застосування інноваційних підходів для підвищення ефективності підготовки фахівців для української економіки в 1999 році присвоєне почесне звання "Заслужений працівник науки та техніки України", нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Основними напрямками наукових досліджень є проблеми підвищення ефективності корпоративного управління в Україні, маркетингового управління, вдосконалення державного регулювання інвестиційної та корпоративної діяльності; конкурентоспроможності освітніх систем, економіки освіти, маркетингу на ринку освітніх послуг; шляхи вдосконалення вищої економічної освіти в Україні в контексті ринкової трансформації економіки та європейської економічної інтеграції.

Приймає активну участь у підготовці наукових кадрів, здійснює керівництво підготовкою кандидатських та докторських дисертацій, є членом спеціалізованої вченої ради, головою експертної ради ДАК України з менеджменту та торгівлі, членом НМК з менеджменту та торгівлі, протягом 2005-2010 рр. входив до складу експертної ради ВАК України з економічних наук. Петруня Ю.Є. є головним редактором фахового наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка», членом редакційних колегій ряду наукових журналів. Результати наукової діяльності Ю.Є. Петруні висвітлено більш ніж в 150 наукових працях, опублікованих в Україні та за кордоном, опубліковано 20 підручників та навчальних посібників для студентів, викладачів та менеджерів. 8 підручників та навчальних посібників мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Пилипенко Ганна Миколаївна

Доктор економічних наук, професор. Закінчила економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1990 році за фахом «Економіст, викладач політичної економії». Розпочала трудову діяльність у Дніпропетровському металургійному інституті на кафедрі політичної економії. У 1995 році закінчила аспірантуру в Гірничому університеті за спеціальністю «Політична економія». Під керівництвом док. ек. н., проф. Задої А. О. підготувала і захистила у 1996 році кандидатську дисертацію за темою «Рівновага споживчого ринку: політекономічний аспект». 

З 2002 року працює на посаді доцента кафедри економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет». У 2010 році закінчила докторантуру. У 2012 році захистила докторську  дисертацію за темою "Інституціональні фактори співвідношення державної та ринкової координації економічної діяльності".

Викладає дисципліни «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Сучасні економічні теорії», «Інституційна економіка». 

Наукові інтереси: інституційна теорія, методологія сучасної економічної науки, проблеми взаємодії держави і ринку, вплив культури на економічну діяльність, інноваційний розвиток національної економіки.

Автор більш ніж 140 наукових і методичних праць. 


Черкавська Тетяна Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент. Закінчила економічний факультет Ростовського державного університету у 1976 році за фахом «Економіст, викладач політичної економії». У 1984 році закінчила аспірантуру в Ленінградському державному університеті за спеціальністю «Політична економія». У 1986 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Відтворення головної виробничої сили в умовах інтенсифікації виробництва».

З 1995 року працює на посаді доцента кафедри економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет». Викладає дисципліни «Основи економічної теорії», «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Теорія фірми», .

Наукові інтереси: соціально-економічний розвиток національної економіки, проблеми макроекономіки та міжнародних економічних відносин, інноваційний розвиток національної економіки.

Автор більш ніж 80 наукових та науково-методичних праць.

Литвиненко Наталія Іванівна

Литвиненко.jpg

Кандидат економічних наук, доцент. Закінчила Дніпропетровський гірничій інститут за спеціальністю «Організація і нормування праці у машинобудуванні» та отримала кваліфікацію інженера-економіста.

З вересня 1998 року розпочала свою трудову діяльність викладача у Національному гірничому університеті. У 2003 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.01.01- економічна теорія. Під керівництвом док. ек. н., проф.. Задої А. О. підготувала і захистила у 2004 році кандидатську дисертацію за темою «Фінансово-промислові групи: сучасні світові тенденції та проблеми становлення в Україні».

 У 2011-14 рр. навчалася в докторантурі при кафедрі економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет». З листопада 2014 року по т.ч. працює на посаді доцента кафедри.

Наукові інтереси: інституційна теорія, методологія сучасної економічної науки, крос-культурний аналіз економічних систем, інноваційний розвиток національної економіки.
Кірієнко Ольга Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент. У 1980 році закінчила економічний факультет Київського державного університета ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Політична економія" та отримала кваліфікацію "Економіст, викладач політичної економії". У 1986 році отримала ступінь кандидата економічних наук, у 1993 році - звання доцента.

Опубліковано більш ніж 70 наукових та науково – методичних праць.


Геращенко Світлана Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент. У 1997р. закінчила економічний факультет Державної гірничої академії України за спеціальністю «Економіка підприємства». Кандидат економічних наук від 04.07.2001р. Тема дисертації: «Фактори трансформації конкурентного середовища в економіці України». Науковий керівник – докт. екон. наук, проф. Петруня Юрій Євгенович. Доцент від 15.12.2005р.


 Чорнобаєв Владислав Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент. В 2003 р. закінчив фінансово -економічний факультет Національного гірничого університету України за спеціальністю «Облік та аудит». Кандидат економічних наук від 27.05.2009р. Тема дисертації: «Інноваційно-інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України». Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Пилипенко Ганна Миколаївна.


Нікеєнко Тетяна Василівна

Старший викладач. У 1980 році закінчила економічний факультет Киівського державного університету ім. Т. Г.Шевченка, отримала кваліфікацію економіста, викладача політичної економії. Була направлена на роботу асистентом у Дніпропетровський гірничий інститут на кафедру політичної економії. У 1991 році закінчила аспірантуру Дніпропетровського державного університету. З 2001 року по сьогодення працює старшим викладачем кафедри економічної теорії та основ підприємництва.

Сфера наукових інтересів – становлення та розвиток податкової системи України, інноваційний розвиток України. Тема кандидатської дисертації "Удосконалення механізму підвищення трудової активності в умовах розвинутого соціалізму" (не була захищена ).


Андрейчикова Аліна Миколаївна 

Асистент. У 1999 р. закінчила навчання у Національній гірничій академії України за спеціальністю «Економіка підприємства», отримала кваліфікацію економіста. З 1999 по 2002 рік навчалася в аспірантурі Національного гірничого університету. З 2000-го року працює асистентом кафедри економічної теорії та основ підприємництва. Викладає дисципліни: “Політична економія”, “Основи економічної теорії”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”

Сфера наукових інтересів – проблеми ризиків економічної діяльності. Тема дисертації «Макроекономічні ризики та економічний прибуток на ринку цінних паперів України».


Сердінова Анна Сергіївна

Закінчила навчання в 2005 році у Національному гірничому університеті за спеціальністю економіст-менеджер, отримала кваліфікацію магістр. З 2005 по 2008 рр. навчалася в аспірантурі. З 2007 р. працює на кафедрі економічної теорії та основ підприємництва. На даний час закінчує роботу над кандидатською дисертацією за темою «Податкові пільги як інструмент регулювання соціально-економічних процесів національної економіки».

Сфера наукових інтересів: економіко-математичні методи в економіці, фіскальна політика, податкові пільги, мікроекономіка, національна економіка.

Викладає дисципліни: основи економічної теорії, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка.
 

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт