Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукові видання кафедри

Макроекономіка.Навч. Посібник / За ред. Г.М.Пилипенко. – 3-те вид. перероб. і доп. – Д.: Національний гірничий університет, 2008.- 223с.

Навчальний посібник носить системний характер і відповідає курсу «Макроекономіка», що викладається студентам економічних спеціальностей. Посібник доповнено вправами, які, по-перше, дозволяють його використовувати при перевірці підсумкових знань студентів, а по-друге, дають можливість самим студентам більш грунтовно розібратися у складних проблемах макроекономіки і самостійно контролювати рівень засвоєння відповідного матеріалу.

Історія економічних учень: Навч. посібник / В.В. Волошенюк, Г.М.Пилипенко, Ю.І.Пилипенко; За ред. Г.М. Пилипенко. – 2-ге вид. виправл. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 223 с.

Навчальний посібник охоплює величезний період історії економічної думки – від ідей стародавнього світу до сьогодення. Автори видання навмисне утримались від коментарів в оцінці концепції минулого, що, з одного боку, дає можливість студентові самому проаналізувати погляди представників різних економічних шкіл, а з іншого – відійти від штампів і стереотипів у вивченні даної дисципліни. Навчальний посібник побудовано з урахуванням методологічних аспектів наукового дослідження, тому, вивчаючи певні концепції, студент може відтворювати хід роздумів ученого, застосовувати його прийоми пізнання економічної дійсності і тим самим розвивати в собі здатність до аналізу та критичного сприйняття ідей.

Мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. А.О. Задої – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 216с.

Книга ознайомлює читача з основними проблемами мікроекономічного аналізу. Вона містить виклад теорії споживацького вибору та поведінки споживача, розкриє модель досягнення ним максималізації задоволення. Значна увага приділяється теорії виробництва та механізму вибору його обсягів, які максимізують прибуток виробника в умовах різних моделей ринку. У посібнику охарактеризовано поведінку фірми на ринку товарів і ресурсів. До кожної з розглянутих тем додається набір вправ, що можуть використовуватися як для контролю, так і для самоконтролю знань. В основу книги покладено курс лекцій, який читається для студентів економічних спеціальностей Національного гірничого університету і Дніпропетровського університету економіки та права.

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів, усіх тих, хто цікавиться проблемами економіки.

Пилипенко Ю.І.

Технологічна структура національної економіки: теорія, практика та регулювання: монографія Ю.І. Пилипенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 202с.

У монографії розглядається комплекс проблем, пов’язаних з технологічним розвитком суспільства. У ній виділено як структурний елемент суспільства технологічну систему, що досліджується із застосуванням структурно-функціонального методу, при цьому визначено функції цієї системи. Розкрито закономірності циклічного характеру технологічного розвитку економіки, проаналізовано ознаки технологічної нерівномірності світової економіки та форми й механізми державного регулювання технологічних процесів. Висвітлено причини погіршення технологічної структури національної економіки України та запропоновано заходи державного регулювання у її реформуванні.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної економічної теорії.

Пилипенко Г.М., Чорнобаєв В.В.

Інноваційно-інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України [текст]: моногр. / Г.М. Пилипенко, В.В.Чернобаєв. – Д.: Національний гірничий університет, 2010.-151с.

Розглянуто широкий комплекс проблем, пов’язаних з розвитком інноваційно-інвестиційної сфери. Розкрито сутність та характер інноваційно-інвестиційної діяльності, уточнено зміст ряду елементів понятійного і наукового інструментарію, за допомогою якого розкриваються теоретико-методологічні аспекти формування механізму інноваційно-інвестиційної діяльності.

Відрізняється від існуючих досліджень інноваційної тематики специфічним ракурсом аналізу проблеми: автори поклали в основу аналізу мотивацію підприємця до здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності, вважаючи її основною рушійною силою техніко-технологічного розвитку.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної економічної теорії.

Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку [текст]: кол. монографія / За заг.ред. А.О. Задої.- Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2010.-786с.

Книгу присвячено ціннісним аспектам інституціоналізації сучасного економічного розвитку. Особлива увага приділяється міждисциплінарним аспектам дослідження економіки як важливому напряму наукової методології. Проведено аналіз історичних джерел сучасних ціннісних орієнтирів українського суспільства, ролі релігії у формуванні цінностей та її впливу на економічний розвиток суспільства. Висвітлено також проблему людського та інтелектуального капіталу. Предметом спеціальних досліджень стали інноваційно-інвестиційні процеси в умовах становлення інформаційного суспільства.

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, усіх тих, хто цікавиться сучасними поглядами на процеси економічного розвитку.

Петруня Ю.Є

Маркетинг: Навч.посіб. – К.: Знання, 2007. - 325 с. – (вища освіта XXI століття).

Книга знайомить читачів з основами маркетингу. У ній розглядаються такі складові маркетингової діяльності підприємства (організації) як маркетингове середовище, маркетингова інформація та маркетингові дослідження, сегментування, вибір цільового рику і позиціювання, товарна і цінова політика, політика розподілу, маркетингові комунікації та організація маркетингової діяльності на підприємстві. За своїм змістом посібник відображає сучасні світові підходи у галузі маркетингу та особливості маркетингової діяльності в Україні.

Шаповал В.М.

Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою: монографія В.М. Шаповал. – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011.-357 с.

У монографії розглянуто комплекс проблем, пов’язаних з розвитком соціальної відповідальності бізнесу (СВБ). Особлива увага акцентується на проблемах становлення ділової етики як основи формування СВБ. Досліджено види й механізми інституціональної підтримки соціальної відповідальності бізнесу, доведено її роль як інституту узгодження інтересів держави, бізнесу і громадського співтовариства у сфері економічної, екологічної та соціальної політики. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів. усіх хто цікавиться проблемами сучасної економічної теорії.

Петруня Ю.Є. П29

Непрофесійні суб’єкти ринку акцій України.- К.:Т-во «Знання» , КОО. 1999.- 262 с.

У монографії розглядається модель функціонування ринку акцій України як механізм залучення коштів непрофесійних інвесторів. Аналізуються природа та складові елементи ринку акцій, мотиви його учасників, закономірності і індивідуальних і колективних інвестиційних дій непрофесійних суб’єктів на цьому ринку. Докладно розглянуто структуру та шляхи розвитку акціонерних відносин економіці України, проблеми управління акціонерними товариствами в цілому та місце в ньому індивідуальних суб’єктів зокрема. Визначено обставини, що обмежують потенціал ринкового саморегулювання фондових відносин, а також напрями й інструменти державного впливу на інвестиційні процеси ,учасниками яких індивідуальні суб’єкти, можливості його вдосконалення.

Єдина Європа:нові виклики (текст) =United Europe: new challenqes: моногр. / Держ. вищ. нав. зал. «Національний гірничий університет». м. Дніпропетровськ: Вища банківська школа, м.Вороцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Д.: Національний гірничий університет.2011. – 285с. – Текст англ, польск., укр.мовами. – Бібліогр. в кінці розділів.

Викладено результати наукових досліджень щодо сучасних проблем глобалізації та інтеграційних процесів, участі в них українських та польських підприємств, вирішення екологічних та соціально-економічних проблем, пов’язаних з інтеграційними процесами, підвищенням конкуренції та інтенсифікацією виробництва.

Економічна теорія: Підручник / за ред. В.М. Тарасевіч. - Дніпродзержинськ: ДДТУ. 2005. – 784 с.

У підручнику розглянуто політекономічні аспекти загальних основ економічного розвитку, а також ключові положення, теорії, концепції і моделі мікроекономіки, макроекономіки, міжнародної економіки та перехідної економіки як основних складових фундаментальної економічної науки і освіти.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, державних службовців і підприємців.

Петруня Ю.Є., Задоя А.А.

Основы экономической теории: Учеб. пособие. – 4-е изд., перераб. и доц. – К.: Знання, 2008. – 420с.

Книга знакомит читателей с тем, как устроена экономическая жизнь современного общества, как действуют в ней отдельные люди, предприятия, организации, какие формы сотрудничества устанавливаются между ними . Это четвёртое издание книги, что уже свидетельствует о её признании читателями и популярности. Книга издавалась также в зарубежных странах. Одно из важных преимуществ учебного пособия состоит в умении авторов сочетать обстоятельность, полноту рассмотрения вопросов с доступностью, живостью образностью изложения материала.

Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред.. А.О. Задої. – К.: Знання, 2007. – 332с. - (Вища освіта XXI століття).

У навчальному посібнику розглядаються питання формування міжнародних стратегій економічного розвитку в сучасних умовах. Особливу увагу приділено специфіці формування стратегій розвитку України в умовах інтеграційних процесів у сучасному світі. Наведені порівняльні моделі розвитку провідних країн, визначена специфіка стратегій перехідних економік. Для студентів економічних спеціальностей, викладачів, усіх хто цікавиться проблемами економіки.

© 2006-2019 Інформація про сайт