Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
21.03.2012

Результати конференції «Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування».

За планом Всеукраїнських конференцій МОНмолодспорту України (лист від 20.01. 2012 № 1/9-42) 15-16 березня 2012 року на базі Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» проведено науково-практичну конференцію «Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування».

У роботі конференції взяло участь 139 осіб. Тези доповідей представили такі вищі навчальні заклади та установи:

1. ВАТ «Полтавський ГЗК»;

2. Державна акредитаційна комісія України;

3. Державна установа «Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин» Міністерства соціальної політики України;

4. Державна установа «Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин» Міністерства соціальної політики України;

5. Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»;

6. Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»;

7. Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»;

8. Дніпродзержинський медичний коледж

9. Дніпропетровська філія Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

10. Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету;

11. Донбаський державний технічний університет;

12. Донецький національний технічний університет;

13. Житомирський державний технологічний університет;

14. Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу;

15. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України;

16. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти;

17. Комсомольський політехнічний техніку;

18. Комсомольський політехнічний технікум;

19. Національний технічний університет України «КПІ»;

20. Одеська державна академія холоду;

21. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

22. Спілка буровиків України;

23. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

24. Харківська національна академія міського господарства;

25. Харківський державний університет харчування та торгівлі;

26. Червоноградський гірничо-економічний коледж;

На конференції обговорено питання інноваційного розвитку вищої освіти України, удосконалення процедур ліцензування та акредитації спеціальностей, рейтингування вищих навчальних закладів, їх підрозділів та науково-педагогічних працівників.

Друковані матеріали конференції: 

1. Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 15−16 березня 2012 р., м. Дніпропетровськ. − Д.: Національний гірничий університет, 2012;

2. Мельник С.В. Освітньо-професійні стандарти у контексті реформування системи підготовки кадрів. – Луганськ.: Віртуальна реальність, 2008. – с. 342;

3. Стандарт Національного гірничого університету СВО НГУ АС – 2010. «Вимоги до звіту про акредитаційний самоаналіз напряму (спеціальності)»;

4. Левківський К.М. , Салов В.О. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу: Посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 162 с.

Ключові доповіді конференції:

Півняк Г.Г. (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет») «Аналіз законопроекту «Про вищу освіту» (нова редакція);

Салов В.О. (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет») «Концептуальні засади вдосконалення системи ліцензування, акредитації та рейтингування вищих навчальних закладів України»;

Свіжевська С.А. (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет») «Акредитація інноваційного типу як засіб стимулювання підвищення якості освіти в університетах України»;

Гончарова А.В.(Дніпропетровська філія Інституту інноваційних технологій і змісту освіти) «Удосконалення процедури акредитації спеціальностей – шлях до підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою»;

Соболь В.С. (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет») «Рейтингова оцінка вищих навчальних закладів. Міжнародний, національний та внутривузівський досвід»;

Рябчій В.В. (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет») Аналіз реалізації акредитаційних вимог щодо кадрового забезпечення навчального процесу;

Третьяков О.В. (Харківська національна академія міського господарства) «Акредитація вищих навчальних закладів в Україні може стати дієвим механізмом оцінки якості освіти»;

Бардась А.В. (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет») «Шляхи підвищення позицій вітчизняних вищих навчальних закладів у міжнародних рейтингах».

В роботі конференції взяла участь представник Інституту Інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач сектора відділу освіти в галузях інженерії, член президії комісії з розробки корисних копалин (0503) О.В. Дашковська яка в промові відзначила високий професійний рівень конференції, надзвичайну актуальність її тематики.

В рамках конференції проведено інформаційне засідання комісії за галуззю знань 0503 «Розробка корисних копалин» Науково-методичної ради МОНмолодьспорту України.

На засіданні НМК розглянуті та обговорені презентації:

В.І. Бондаренко, голова підкомісії з гірництва, «Кадрові зміни НМК. Результати та подальші завдання»;

В.О. Салов, секретар НМК «Розробка корисних копалин», заступник голови підкомісії з гірництва, Т.О. Письменкова, методист вищої категорії науково-методичної комісії МОНмолодьспорту України, «Еволюція алгоритму розроблення стандартів вищої освіти. Шляхи трансформації Національної рамки кваліфікацій в професійні та освітні стандарти»;

С.А.Свіжевська, методист вищої категорії науково-методичної комісії МОНмолодьспорту України. «Суспільно професійна акредитація вищих навчальних закладів – вимога часу»;

О.М. Кузьменко, заступник першого проректора НГУ «Адаптація стандартів підготовки фахівців з гірництва до навчання у Міжнародному університеті ресурсів»;

А.В. Гончарова, директор Дніпропетровської філії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти,Удосконалення освітніх стандартів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

В рекомендаціях оргкомітету конференції зазначено, що Міністерство освіти і науки України молоді та спорту України вживає заходи щодо удосконалення порядку ліцензування та акредитації спеціальностей, рейтингування вищих навчальних закладів.

Проте нормативна база з ліцензування та акредитації залишає поза увагою такі суттєві протиріччя та недоліки процедур оцінювання діяльності вищого навчального закладу:

- оцінювання вищих навчальних закладів не завжди забезпечує достовірність показників діяльності на основі прозорості й відповідності загальноєвропейським принципам через відсутність громадської та ринкової компонент;

- відсутність дієвих і механізмів залучення до процедур ліцензування та акредитації соціальних партнерів;

- ліцензування спеціальностей за кваліфікаціями (професіями), що відсутні як у вітчизняному та міжнародному класифікаторах професій, так і у сфері прикладання праці;

- результати ліцензування та акредитації не завжди адекватні реальному потенціалу вузів та динаміці їх розвитку;

- система ліцензування та акредитації України громіздка, заформалізована, не дає диференційованої оцінки діяльності вищих навчальних закладів;

- рейтинг вищих навчальних закладів визначається по групам навчальних закладів у масштабі держави, але вузи в більшості багато профільні і конкурують, переважно, на регіональних ринках освітніх послуг, а в сфері наукової діяльності - на галузевих ринках;

- систему рейтингування вищих навчальних закладів не націлено на конкретного споживача;

- складові оцінювання (ліцензування, акредитація та рейтингування) та їх результати не поєднані в єдину систему;

- ізольованість та відсутність взаємозалежності процедур зменшує ефективність контролю якості надання освітніх послуг вищими навчальними закладами;

- рейтингування вищих навчальних закладів, їх підрозділів та науково-педагогічних працівників ще не є об'єктивним інструментом комплексної оцінки результативності, інформаційним ресурсом та критерієм для прийняття управлінських рішень;

- неможливість навчальних закладів змінити ситуацію на краще, хоча вони і намагаються, про що свідчать численні та конструктивні публікації у пресі.

На підставі обговорення доповідей та аналізу змісту тез, що надійшли до оргкомітету, конференцією розроблені та оприлюднені рекомендації щодо удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування вищих навчальних закладів, їх підрозділів та науково-педагогічних працівників:

1) створити робочу групу при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України із залученням представників усіх суб’єктів вищої освіти для розроблення нормативної бази нового покоління з питань ліцензування, акредитації та рейтингування;

2) технологічно та економічно узагальнити інформаційну базу й методологію оцінювання вищих навчальних закладів. Чинником об’єднання ліцензування, акредитації та рейтингування в єдину систему має стати стандарт інформаційної бази та методології оцінювання потенціалу та результативності діяльності вищих навчальних закладів. Поєднання ліцензування, акредитації та рейтингування в єдину систему та удосконалення цих складових на основі використання комплексної інформаційної бази щодо діяльності вищих навчальних закладів вплине на перелік тематичних напрямків, методологію оцінювання та організаційно-розпорядчого механізму;

3) визначити технології виміру показників оцінювання діяльності вищих навчальних закладів та засобів (методики, прикладні програмні засоби);

4) розширити спектр показників оцінювання вищих навчальних закладів (досвід підготовки за спеціальністю, якісний склад абітурієнтів, якість навчання студентів, рівень професійної підготовки фахівців, популярність освітніх послуг за кордоном, ступінь інтеграції у міжнародний простір, рівень фінансування, розмір контрактів за спеціальностями), дослідження ринку випускників (успішність та швидкість кар'єрного росту, заробітна плата, задоволеність роботодавців, рівень працевлаштування, забезпечення безперервної освіти);

5) об’єктивувати процедури ліцензування, акредитації та рейтингування через:

- забезпечення подання достовірної, об’єктивної та точної інформації про результати свої діяльності;

- створення жорсткого вихідного контролю якості інформації;

- професійність збору, формування та узагальнення інформації відповідно до регламентованої форми первинної бази;

- відповідність інформації вищих навчальних закладів даним статистичної звітності;

- використання науково обґрунтованих методів кількісних і якісних характеристик діяльності вищих навчальних закладів, що забезпечують підвищення якості вищої освіти;

- оцінювання реалізації освітньо-кваліфікаційних програм підготовки фахівців уніфікованими показниками забезпечення якості вищої освіти;

- відбір показників на основі дослідження їх впливу на якість освіти та освітніх послуг;

- використання класифікації показників оцінювання діяльності вищого навчального закладу, що об’єктивно характеризує його потенціал, результативність та ефективність;

- ліцензування освітніх послуг через визначення індикаторів потенціалу вищого навчального закладу щодо можливості надання освітніх послуг;

- акредитацію вищого навчального закладу, напряму підготовки чи спеціальності через визначення індикаторів потенціалу та ефективності забезпечення якості вищої освіти;

- рейтингування вищих навчальних закладів за індикаторами ефективності діяльності;

- формування комплексної інформаційної бази показників діяльності з щорічним обов’язковим оприлюдненням на сайтах вищих навчальних закладів;

- контроль достовірності показників діяльності вищих навчальних закладів через моніторинг експертними комісіями органів управління вищою освітою та незалежними агенціями;

- запровадження доступної для широкої громадськості системи оприлюднення результатів оцінювання вищих навчальних закладів через використання сучасних інформаційних технологій.

6) перевести переписку з Департаментом Наукової діяльності та ліцензування в он-лайн режим й надати легітимності електронному підпису ректора вищого навчального закладу.

ОРГКОМІТЕТ


До списку© 2006-2020 Інформація про сайт