Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
26.06.2012

Гірничий випустив перших спеціалістів у галузі промислового і цивільного будівництва

Кафедра будівництва і геомеханіки НГУ в травні поточного року випустила перших фахівців і магістрів за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво". У період з 14 по 22 травня 2012 пройшов захист дипломних проектів та магістерських робіт. Розроблені проекти охопили територію всієї України, а також Росії. Об'єктами проектування були, як житлові і офісні будівлі, так і промислові підприємства, а також вузькоспеціалізовані або індивідуальні приміщення, багатофункціональні комплекси (наземні і підземні споруди). Всі проекти представляють завершені роботи з детальною розробкою архітектурно-планувальної, технологічної, конструктивної та економічної частини, розроблені на базі діючої нормативної документації та сучасних програмних розрахункових і конструкторських комплексів.


Магістерські роботи були присвячені дослідженням актуальних науково-технічних завдань забезпеченню стійкості відковсів і зсувонебезпечних ділянок міст, розробці методик прогнозу кренів і осаду фундаментів атомних реакторів, обгрунтуванню технологічних і конструктивних параметрів будівництва об'єктів в обмежених міських умовах, оптимізації складу композиційних будівельних матеріалів, підвищенню довговічності будівельних конструкцій.

Державна екзаменаційна комісія, головою якої був доктор технічних наук, професор Петренко Володимир Дмитрович, завідувач кафедри тунелів, основ і фундаментів Дніропетровского Націоналльного уніерсітету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна високо оцінив підготовлені роботи. Лише одна з них отримала оцінку "задовільно", тоді як на "відмінно" були захищені 20 випускних робіт.

Дивно, (а можливо і закономірно), але рік, що закінчується цифрою 2, є знаменним в історії кафедри, адже 80 років тому, в 1932 році кафедра випустила перших гірських інженерів-будівельників, а 10 років тому, в 2002 році, перших фахівців за спеціалізацією "Міське підземне будівництво". І нині 2012 став точкою відліку для випускників кафедри за новою спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво".

Втім, чи справді нової? Справа в тому, що кафедра будівництва і геомеханіки з дня її заснування і відкриття шахтобудівної спеціальності, проводить підготовку, по суті, універсальних інженерів-будівельників.

Така ситуація не випадкова. Враховуючи специфіку шахтобудівної спеціальності, особливу увагу на кафедрі завжди приділяли викладанню комплексу будівельних дисциплін.

Індустріалізація країни, розпочата в 20-30-х роках ХХ століття, охопила райони Росії та національні республіки СРСР, які представляли на той час необроблені теріторії. Тому програма навчання перших шахтобудівників була спрямована на підготовку універсального інженера-будівельника, який, починаючи проходку стовбура майбутньої шахти, виконував будівництво всього поверхневого комплексу будівель, під'їзних доріг, ліній електропередач, а також житлових будинків для робітників. В цьому і полягає унікальність цієї спеціальності, оскільки ні звичайний інженер-будівельник, ні гірський інженер з експлуатації шахт, не мав такої підготовки.

Довгий час Міністерство важкої промисловості, у відомстві якого знаходився Дніпропетровський гірничий інститут, розподіл гірських інженерів-будівельників проводив, як на гірничодобувні підприємства (70-80%), так і на будівництво цивільних і промислових об'єктів (20-30%).

У післявоєнний період кількість будівельних дисциплін для шахтобудівельників істотно розширилась. У 1950-і роки була виконане детальне опрацювання питань проектування та будівництва різнорідних за своїм характером будівель і споруд поверхневого комплексу гірничодобувних підприємств. У 1960-70-х роках студенти-шахтобудівники разом з навчально-виробничої практики на гірничодобувних підприємствах, проходили геодезичну практику на спеціалізованому полігоні й будівельну практику в різних будівельних організаціях.

Відкриття в 1997 році в рамках спеціальності "Шахтне і підземне будівництво" спеціалізації "Міське підземне будівництво" розширило сферу інтересів кафедри при підготовці фахівців. З 2006 р. тематика дипломних проектів охоплює актуальні проблеми розвитку міста Дніпропетровська, в тому числі і теми за напрямом "Будівництво".

Багаторічний моніторинг діяльності випускників кафедри гірничих інженерів-будівельників показав, що вони мають високий рейтинг серед фахівців в Україні та за її межами, успішно працюють на підприємствах та організаціях усіх форм власності різних галузей народного господарства на посадах від начальників виробничих ділянок до інженерів до міністрів. Багато випускників в різний час були начальниками і головними інженерами шахтобудівних комбінатів, заступниками директорів підприємств з капітального будівництва. Начальником дирекції "Дніпрометробуд" працював Соколенко С.А. Заступником міністра з капітального будівництва Міністерства вугільної промисловості колишнього СРСР був Полак Е.В.

На підставі цього з 2006 року кафедра почала підготовку інженерів за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво", в кількості: бакалаври - 50, спеціалісти - 35, магістри - 15 осіб. З часу відкриття цієї спеціальності щорічно відзначається стабільно високий конкурс серед вступників до ВНЗ. При цьому, спеціальність "Шахтне і підземне будівництво" на кафедрі зберігається як основа для підготовки фахівців в галузі підземного будівництва, у тому числі і міського.

Кафедра будівництва і геомеханіки входить до складу Факультету будівництва, який включає спеціальності: шахтне та підземне будівництво, промислове та цивільне будівництво, маркшейдерія, землевпорядкування та кадастр.

Традиційні програми підготовки фахівців будівельної сфери дають загальне уявлення з питань особливостей будівництва в складних умовах, а також щодо особливостей будівництва об'єктів міської підземної інфраструктури і транспортних підземних споруд.

Підготовка фахівців в галузі промислового і цивільного будівництва на кафедрі будівництва і геомеханіки НГУ здійснюється з їх більшою адаптацією до складних гірничо-і гідрогеологічних умов. Дніпропетровщина, яка пов'язана з підтопленнями територій, а також будівництвом на просадних і схильних до сповзання ґрунтах, на основі глибоких, більш теоретичних і практичних знаннях в галузі фізики гірських порід, механіки ґрунтів , теорій прояву просадних явищ на поверхні землі від підробки гірничими об'єктами, які базуються на великому досвіді підготовки гірничих інженерів-будівельників.

Другий специфічний напрямок кафедри в підготовці інженерів-будівельників обумовлено тенденціями сучасного будівництва, і, в першу чергу, багатоповерховим та підземним будівництвом у великих містах.

Тому в план підготовки інженерів-будівельників входить комплекс дисциплін за технологією будівництва підземних об'єктів відкритими способами і технологіями безтраншейного будівництва.

Базою практики студентів є Дніпропетровський навчально-виробничий центр № 2. Після закінчення практики студенти складають іспити і отримують посвідчення маляра-штукатура. Виробнича практика студентів 3 та 4 курсів проходить в будівельних і проектних організаціях Дніпропетровська: ТОВ "Рембудмонтаж", ТОВ "Банкор-ЛТД", НВО "Созидатель", ДВАТ "Дніпрогіпрошахт", ДВАТ "Укрдіпромез", а також у будівельних організаціях Дніпропетровської, Донецької та Луганській області. Кафедра має навчально-виробничі зв'язки з такими організаціями, як "Дніпрометробуд", "Київметробуд", ІГТМ НАН України.

Викладацький склад кафедри включає 28 осіб, з них - 9 докторів наук, професорів, 16 кандидатів наук, доцентів, 3 асистенти та старший викладач. Дисципліни для спеціальності "ПЦБ" в основному читають викладачі з базовою та науковою будівельною спеціалізацією, з досвідом роботи в будівельних організаціях - професора Шаповал В.Г., Волкова В.Є., доценти Іванова А.П., Ткач А.А, Вигодіна М.А.

Підготовка кандидатів наук в даний час здійснюється за спеціальностями 05.15.04 - шахтне і підземне будівництво та 05.15.09 - геотехнічної і гірська механіка, що включають будівельні та геотехнічні спеціалізації, орієнтовані на підготовку фахівців-будівельників. До аспірантури кафедри щорічно надходить 3-4 людини, ефективність якої становить 80%. Серед випускників-будівельників цього року, планують вступати до аспірантури 5 осіб.

Щорічно кафедра проводить Міжнародну конференцію молодих вчених та студентів "Перспективи освоєння підземного простору", де одним з розділів є вдосконалення будівельних технологій. Тісні зв'язки у науковій та навчально-методичній роботі кафедра має з Санкт-Петербурзьким державним гірським університетом, Московським державним гірничим університетом, Краківською гірничо-металургійною академією (Польща), Технічним університетом "Фрайберзька гірська академія" (Німеччина). У рамках співпраці з цими вузами студенти беруть участь у конференціях, проходять стажування та навчання за кордоном. Два випускника кафедри в даний час закінчують підготовку докторських робіт в ТУ "Фрайберзька гірська академія".

Кафедра має величезний науковий потенціал і проводить дослідження у сфері розробки методології, методик і розрахункових методів оцінки напружено-деформованого стану основ і конструкцій, інженерного вирішення проблем вдосконалення методик проектування несучих конструкцій будівель і споруд, застосування нових конструктивних рішень та будівельних матеріалів, в тому числі на основі досягнень нанотехнологій і промислових відходів.

Кафедра має 3 спеціалізовані лабораторії, обладнані сучасним пресом, дослідницьким устаткуванням і персональними комп'ютерами, сучасне інформаційне та програмне забезпечення, що дозволяє проводити комплексні наукові дослідження.

У найближчих планах кафедри - подальший розвиток напрямку "Будівництво". У числі основних завдань: збільшення набору студентів на спеціальність, сертифікація спеціалізованої лабораторії досліджень властивостей гірських порід, ґрунтів і будівельних матеріалів, відкриття аспірантури за будівельними спеціальностями.

Шашенко А.Н., Солодянкин А.В.


До списку© 2006-2020 Інформація про сайт