Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Пилипенко Ганна Миколаївна

Навчальні посібники:

1. Економічна теорія: підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №14/ 18.2 - 218 від 1 лютого 2005 р.).

2. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / За ред. А.О. Задої. -. К.: Знання, 2007. – 332 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №14/ 18.2 - 862 від 3 квітня 2006 р.).

3. Макроекономіка: навч. посібник / За ред.. Г. М. Пилипенко. – 3-тє вид. перероб. і доп. –Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 193 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4 / 18-Г-92 від 14 січня 2008 р.)

4. Історія економічних учень: навч. посібник / За ред. Г. М. Пилипенко / В.В. Волошенюк, Г. М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко. – Д.: НГУ, 2008. – 222с.

5. Національна економіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/ 18-Г-1586 від 03.07 2008 р.).

6. Мікроекономіка: навч. посібник / За ред.. А. О. Задої. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 193 с.

7. Історія економічних вчень: підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю.Є. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 352 с.). 

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист №1/ 11-19029 від 12.12 2012 р.).

8. Політекономія: начальний посібник / За заг. ред. Пилипенка Ю.І. - Д.:НГУ, 2014. – 236 с.

Монографії:

1. Волошенюк В. В., Пилипенко А. Н. Внеэкономические мотивы предпринимательства: институциональный поход [Текст] / В. В. Волошенюк. Г. М. Пилипенко // Национальная экономика в условиях глобализации: бизнес и общество в противостоянии кризису: коллективная монография под ред. А. Я. Линькова. – СПб.: Издательский дом» РУССКИЙ ОСТРОВ» , 2009. – С.344-352.

2. Пилипенко Г. Роль держави в економічному розвитку: ліберальний ідеал і українські реалії [Текст] / Г. Пилипенко // Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: кол. монографія за ред. Задої А. О. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2010. – 768 с.

3. Пилипенко Г. М,, Чорнобаєв В. В. Інноваційно-інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України [Текст]: моногр. / Г. М. Пилипенко, В. В. Чорнобаєв. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 151 с.

4. A. Pylypenko, N. Litvinenko, V. Voloshenuk, Y. Pylypenko. Institutional structure as the factor of socio-economic development // United Europe: new challenges: моногр. / ДВНЗ «Націоналний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук. ред. О. І. Амоша. Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С.86-95.

5. Пилипенко Г. М. Інституціональні чинники співвідношення державної і ринкової координації економічної діяльності / Г. М. Пилипенко: монографія. – Д. : Національний гірничий університет, 2012. – 293 с. 

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Пилипенко А. Н. Модели государственного регулирования экономики: зарубежный опыт и проблемы адаптации к переходным экономическим системам [Текст] / А.Н. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики збірник наукових праць. Випуск 218: В 4 т. Том І. – 2006. – С. 51-58.

2. Пилипенко Г. М. Теорії виникнення держави як методологічна основа дослідження державної присутності в економіці [Текст] / Г.М. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – 2007. –№ 4. –С.13-20.

3. Пилипенко Г. М. Роль християнської моралі у функціонуванні економічних систем [Текст] / Г.М. Пилипенко // Академічний огляд. – 2007. – №2. – С.5-10.

4. Пилипенко Г. М., Пилипенко Ю. І. Характер взаємодії механізмів державного регулювання та саморегулювання у сучасній змішаній економіці [Текст] / Г.М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 31-1(117). –2007. – С.93-99.

5. Пилипенко Г. М., Чорнобаєв В. В. Шляхи підвищення ефективності регулюючої функції держави у сфері інновацій [Текст] / Г.М. Пилипенко, В.В. Чорнобаєв // Економічний вісник НГУ. – 2007. – №2. – С.4-10.

6. Пилипенко Г. М. Формаційний і цивілізаційний підходи: методологічні проблеми застосування [Текст] / Г.М. Пилипенко // Академічний огляд. –2007. – № 1. – С. 5-10.

7. Пилипенко Г. М., Пилипенко Ю. І. Теоретичні аспекти синхронізації економічного і соціального зростання в умовах змішаної економіки [Текст] / Г.М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко // Економічний вісник ДДФА. – 2007. – №2. – С.5-10.

8. Пилипенко Г.М. Фактори інституціонального оформлення економіки і політики [Текст] / Г.М. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики збірник наукових праць. Випуск 234: В 6 т. Том 3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.195-200.

9. Пилипенко Г. М. Онтологічні і гносеологічні засади виокремлення економіки у функціональну систему суспільства [Текст] / Г.М. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – 2008. – №3. – С. 5-12.

10. Пилипенко Г. М. Методологічні передумови формування інституціональної теорії [Текст] / Г.М. Пилипенко // Академічний огляд. –2008. – №2. – С.30-36.

11. Кірієнко О. М., Пилипенко Г. М. Методологічні принципи дослідження взаємодії політики, ідеології і економіки [Текст] / О.М. Кірієнко, Г.М. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 242. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – С.1183-1190.

12. Пилипенко Г. М. Категоріальне оформлення поняття інститут: проблеми і перспективи інституціональної теорії [Текст] / Г.М. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – 2008. –№ 4. – С. 12 – 18.

13.Андрейчикова А. О., Пилипенко Г. М,, Чорнобаєв В. В. Роль держави в управлінні ризиками підприємницької діяльності [Текст] /А.О. Андрейчикова, Г.М. Пилипенко В.В. Чорнобаєв // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 239.: В 5 т. – Т. 4– Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – С. 1016-1025.

14. Пилипенко Г. М. Аналітичні можливості інституціональної теорії у дослідженні соціальної взаємодії [Текст] / Г.М. Пилипенко // Социальная экономика. – 2008. – №3-4. – С.186-191.

15. Пилипенко А. Н. Функции государства с позиций институционального анализа [Текст] / А.Н. Пилипенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. Випуск 34-1 (138). – Донецьк: Дон. НТУ. – 2008– С.130-136.

16. Пилипенко Г. М., Піхотіна Л. М. Ринок і держава: напрями формування партнерства у соціальній сфері [Текст] / Г.М. Пилипенко, Л.М. Піхотіна // Економічний вісник ПУСКУ. – 2008. – № 5. – С. 5-16.

17. Пилипенко Г. М. Економічна діяльність і соціум: методологічні передумови формування цілісної концепції [Текст] / Г.М. Пилипенко // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Вип. 1(6) 2009. – С.136-141.

18. Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І. Економічна ментальність українців та проблеми її діагностики у трансформаційній економіці [Текст] / Г.М. Пилипенко, Н.І. Литвиненко // Науковий вісник НГУ. – 2009. – №10. – С. 94-98.

19. Волошенюк В. В., Пилипенко Г. М. Особливості функціонування інституту держави в умовах глобалізації [Текст] / В.В. Волошенюк, Г.М. Пилипенко // Вісник університету банківської справи Національного банку України. –2009. –№2. – С.14-16.

20. Пилипенко Г. М. Історичні умови домінування інституціональних матриць [Текст] / Г.М. Пилипенко // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Вип. 2(7), 2009. – С.112-119

21. Пилипенко Г. М. Інституціональний контекст формування взаємодії держави і ринку [Текст] / Г.М. Пилипенко // Економіка та держава. – 2009. №12. – С. 35-37.

22. Пилипенко А. Н. Факторы достижения институционального равновесия [Текст] / А.Н. Пилипенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. Випуск 37-3. – 2009. – С.5-11.

23. Пилипенко Г. М., Пилипенко Ю. І. Інституціональні інновації як фактор інноваційного розвитку національної економіки [Текст] / Г.М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – 2009. – №2. – С.34-40.

24. Кірієнко О. М., Пилипенко Г. М, Самоорганізація і організація як основа механізму координації економічних систем [Текст] /О.М. Кірієнко, Г.М. Пилипенко // Науковий вісник національного університету державної податкової служби України. – 2009. – №4. – С. 52 -61.

25. Пилипенко Г. М., Піхотіна Л. М. Інституціональні умови досягнення координаційного ефекту у соціальній сфері [Текст] / Г.М. Пилипенко, Л.М. Піхотіна // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету. Вип. ІІІ. Економічні науки. –2009. – С.53-64.

26. Дрозд В.Д., Пилипенко Г.М. Механізм взаємодії ринкового і державного регулювання в економіці України [Текст] / В.Д. Дрозд, Г.М. Пилипенко // Економіка і управління. – 2009. – №4. – С.44-49.

27.Пилипенко Г. М. Індивідуалізм і холізм у координатах системного аналізу [Текст] / Г.М. Пилипенко // Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. – Вип. 2(9), 2010. – С. 155-163.

28. Пилипенко Г. М., Судік Є. В., Лісунець І.І. Раціональний аспект поведінки споживача у передумовах неокласичного та інституціонального аналізу [Текст] / Г.М. Пилипенко, Є.В. Судік, І.І. Лісунець // Економічний вісник ДДФА: Економічні науки. – 2010. – №1 (23). – С.3-18.

29. Пилипенко А. Н. Институциональные основания хозяйственного порядка [Текст] / А.Н. Пилипенко // Научные труды Дон НТУ. Серия : Экономическая. Выпуск 38-2. – 2010. – С.91-95.

30. Пилипенко Г. Конкуренція як фактор інноваційних змін [Текст] / Г.М. Пилипенко // Вчені записки Харківського інституту управління. – 2010. – №1. – С.17 -23.

31. Пилипенко А. Н., Литвиненко Н.И. Либеральные ценности и украинская ментальность: возможен ли синтез в национальной модели регулирования [Текст] / А.Н. Пилипенко, Н.И. Литвиненко // Социальная экономика. – 2010. – №2. – С.170 -175.

32. Пилипенко А. Н., Литвиненко Н. И. Исследование экономической ментальности и исторический поход [Текст] / А.Н. Пилипенко, Н.И. Литвиненко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 40-2. – 2011. – С.272-278

33. Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І. Діагностика співвідношення державної і ринкової координації у національній економіці [Текст] / Г.М. Пилипенко, Н.І. Литвиненко // Академічний огляд, 2011

34. Пилипенко Г. М. Напрями розбудови ефективної моделі координації в Україні [Текст] / Г.М. Пилипенко // Європейський вектор економічного розвитку, 2011

35. Пилипенко Г., Пилипенко Ю. Взаємодія влади і бізнесу у виконанні соціальних функцій // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2 т. / За заг. ред.. Г.Г. Півняка. – Д.: НГУ, 2014. – С.267-272.

36. Пилипенко Г. Взаємодія державного і наднаціонального регулювання в умовах глобалізації // Розвиток економіки України в умовах глобалізації світового господарства: кол. мон. / За заг. ред. Ю.І. Пилипенка. – Д.: НГУ, 2014. – С.13-30.

37. Пилипенко Г., Пилипенко Ю. Соціальна відповідальність бізнесу у контексті зміни інституціонального середовища економічної діяльності // Економічний вісник НГУ. – №4. - 2014. – С. 32 – 41. 

38. Пилипенко Г. Інновації та ринкова влада: дослідження взаємозв’язку на ринку телекомунікаційних послуг // Економічний вісник НГУ. - №4. – 2014. – С. 142 - 179.  

В інших роботах:

1. Пилипенко А.Н., Черкавская Т.М. Христианская мораль как фактор институционального оформления общества [Текст] / А. Н. Пилипенко. Т. М. Черкавская // Россия в глобализирующейся мировой экономике / Под ред. Осипова Ю. М., Алешина В. А., Архипова А. Ю., Овчинникова В. Н. – Ростов -на- Дону: Изд.-во Рост. Ун-та, , 2006. – С.87-91.

2. Пилипенко Г.М. Закономірності формування оптимального співвідношення держави і ринку [Текст] / Г. М. Пилипенко // Вісник ЗНУ. Економічні науки. – 2007. – № 1. – С. 10-18.

3. Пилипенко Г.М. Системні функції держави й особливості регулюючих механізмів в економіці України [Текст] / Г. М. Пилипенко // Вісник Придніпровської академії будівництва і архітектури № 11, 2008. - С. 48-53.

4. Пилипенко Г.М., Прушківська Е.В. Морально-етичні норми як фактор формування національної моделі регулювання економіки [Текст] [Текст] / Г. М. Пилипенко, Е. В. Прушкывська // Інституціональний вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. МДМУ «КПУ». – Вип.. 1(1). – Мелітополь: Вид.-во КПУ, 2008. -216 с.- С. 133-141.

5. Пилипенко А. Н., Пилипенко Ю. И. Неэкономические факторы инновационного развития [Текст]: тез. докл. межд. науч.-практ. конф. «Посткризисный мир: глобализация, многополярность, модернизация, институты» (20-22 мая 2010 г.). – Ростов-на-Дону: Изд.- во ЮФУ, 2010. – C. 234-239.

6.Pylypenko G.M., Pylypenko Yu.I. Government regulation of national economy in the context of global development / G. M. Pylypenko, Yu.I. Pylypenko // Zeszyty naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, 2010. – 17-31 р.

7. Пилипенко А. Н., Кучеренко Е. В. Нравственные основы рыночной экономики: тез. докл. межд. науч.-практ. конф. «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы». – Пинск, 2011.

8. Пилипенко А. Н., Пилипенко Ю. И. Механизм координации экономической деятельности субъектов в контексте поснеклассической исследовательской парадигмы // Глобальный мир: многополярность, антикризисные императивы, институты. - Ростов-на Дону, ЮФУ - 2014. – 429 с. - С.316-320.

9. H. Pylypenko, N. Lytvynenko. Limits of state involvement in economy // GISAR: economics jurisprudence and management .- № 2– 2014. - P. 17-20.

10. H. Pylypenko, N. Lytvynenko. Influence of culture on correlation between governmental and market coordination in Ukrain // GISAR: economics jurisprudence and management . - № 3– 2014. - P. 20 – 24.

11. H. Pylypenko, N. Lytvynenko, Value-based grounds of Ukrainian Liberal perspective // GISAR: economics jurisprudence and management . - № 3– 2014. - P. 34 – 37.

 

Андрейчикова Аліна Миколаївна

Статті у наукових фахових виданнях

1. Макроекономічні ризики інвестиційної діяльності та особливості їх прояву на регіональному рівні // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Випуск 43. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. 

2. Неопределенность как источник возникновения риска экономической деятельности // Академічний огляд: економіка та підприємництво. -Дніпропетровськ: НГУ, ДУЕП, 2002. - №1.

3. Факторы, влияющие на изменение спроса и предложения на рынке ценных бумаг // Проблеми теорії та практики економічної політики на сучасному етапі: збірник наукових праць.- Дніпропетровськ, 2003.- Вип.1.

4. Нестрахові ризики в системі економічних ризиків // Академічний огляд. Економіка та підприємництво. - №1, 2007.

5. Роль держави в управлінні ризиками підприємницької діяльності // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Випуск 239: В 5 т. – том 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. 


© 2006-2019 Інформація про сайт