Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Анотації дисциплін кафедри економічної теорії та основ підприємництва

Тут можна ознайомитися з коротким змістом дисциплін, які читаються викладачами кафедри економічної теорії та основ підприємництва.

Політекономія

У дисципліні розглядаються загальні основи економічного життя суспільства, закономірності розвитку суспільного виробництва, досліджуються механізми дії економічних законів та специфіка їх використання у процесі господарської діяльності, визначаються суттєві риси основних соціально-економічних систем та напрями їх еволюції; аналізується роль політекономії у розробці шляхів формування соціально орієнтованої економічної системи суспільства.

 

Political Economy

The discipline covers the basics of theoretical knowledge and scientific justification of general economic foundations of society; knowledge of the laws of social production development; the mechanisms of economic laws' functioning and the mechanism of their application by people in the proses of business activities are being explored; essential features of basic social and economic systems and ways of their evolution are being defined; the role of political economics in developing the ways of formation of socially oriented economic system of society.

 

Теорія фірми

У дисципліні розглядаються теоретичні питання щодо основних закономірностей функціонування фірм, досліджується сутність та фактори, які формують організацію фірм; визначаються умови інноваційної підприємницької діяльності, конкуренції, аналізуються основні тенденції економічного розвитку фірм у постіндустріальній економіці.

 

Theory of the firm


The discipline covers the basics of theoretical knowledge regarding to basic laws of the firm functioning; the nature and the factors that form the organization of firms are being investigated; conditions of innovative entrepreneurship and competition are being defined; major trends of economic development of firms in the post-industrial economy.

 

Основи економічної теорії

У дисципліні розглядаються основні закономірності розвитку та функціонування економічних систем, досліджується сутність та фактори формування попиту та пропозиції товарів, механізму ринкової координації, аналізуються умови підприємницької діяльності, конкуренції та монополії, розглядаються основні напрями, методи та інструменти державного регулювання економіки, аналізуються сучасні форми міжнародних економічних зв’язків та тенденцій їх розвитку.

 

Foundations of economic theory

Basic trends of development and functioning of economic systems are being considered in the discipline; the nature and factors of  forming the demand and offer of goods, the market coordination mechanism are being researched; the conditions of entrepreneurship, competition and monopoly are being analyzed; main directions, methods and tools of state regulation of the economy; the correlation of market and the state in achieving a dynamic balance of the economic system; modern forms of international economic relations and trends of their development are being considered.

 

Історія економіки та економічної думки

В дисципліні розглядаються передумови історичного розвитку господарства та економічної думки країн Європейської цивілізації, досліджуються методи історико-економічного аналізу процесів і явищ економічного життя суспільства, систематизуються знання щодо сутності, форм, механізмів функціонування та еволюції господарських систем з позицій сучасних надбань історико-економічної науки

 

History of Economics and Economic Thought

The prerequisites of the historical development of the economy and economic thought of European civilization are being considered in the discipline; methods of historical and economic analysis of processes and phenomena of economic life of society are being explored; knowledge about the nature, forms and mechanisms of functioning and evolution of economic systems from the standpoint of modern achievements of historical and economic science are being systematized.

Сучасні економічні теорії

У дисципліні досліджуються методологічні розбіжності у теоретичних підходах різних теоретичних шкіл з метою розуміння природи їх позицій по актуальним економічним проблемам, аналізуються економічні ситуації з позицій різних сучасних економічних концепцій та розглядаються взаємозв’язки економічної політики із сучасними теоретичними поглядами.

 

Modern economic theory

Methodological differences in theoretical approaches of different theoretical schools are being studied in the discipline in order to understand the nature of their positions on important economic issues; economic situations from positions of various modern economic concepts are being analyzed and relationships of economic policy with modern theoretical views are being considered.

 

Макроекономіка

У дисципліні розглядається механізм функціонування національної економіки на основі макроекономічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою та апробованих економічною практикою, розкриваються методи вимірювання динаміки рівнів національного виробництва, умови формування макроекономічної рівноваги та наслідки її порушення, аналізується вплив інфляції та безробіття на економічний розвиток, розглядаються методи та механізми державного регулювання відхилень від рівноваги та фактори економічного зростання.

 

Macroeconomics

The mechanism of functioning of the national economy on the basis of macroeconomic theories, concepts, models that are reasonable by international and domestic science and are tested by an economic practice are examined in the discipline; methods of measuring the dynamics of domestic production levels; conditions of formation of the macroeconomic stability and consequences of its violation; the impact of inflation and unemployment on the economic development is being analyzed; methods and mechanisms of state regulation of deviations from stability; factors of economic growth.

 

Мікроекономіка

У дисципліні розглядаються закономірності поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах, надаються практичні вміння щодо поведінки і механізму прийняття рішень окремими економічними суб’єктами (індивідами), домашніми господарствами, підприємствами, галузями, громадськими системами і державними агентствами, досліджуються методи управління універсальними інструментами для прийняття обґрунтованих рішень щодо здійснення суто індивідуального (з погляду даного економічного агента) вибору за обмежених засобів і наявності альтернативних можливостей.

 

Microeconomics

Theoretical knowledge regarding to patterns of behavior of economic subjects in market conditions are being considered in the discipline, practical skills concerning the behavior and decision-making mechanism of separate economic subjects (individuals), households, businesses, industries, social systems and state agencies are being provided; methods of management through the use of universal tools in order to make reasonable decisions regarding to the implementation of a purely individual (in terms of the given economic agent) choice in conditions of limited means and availability of alternatives examines are being examined.

 
© 2006-2022 Інформація про сайт