Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

МОНОГРАФІЇ

   

Смєсова В.Л. 

Економічні інтереси у системі відтворення економічних відносин: динаміка змін та інституційний вплив влади-власності: монографія / В.Л. Смєсова; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 305 с.

 f  

Пилипенко Г.М., Федорова Н. Є.

Наука як фактор  соціально-економічного   розвитку суспільства: монографія/ Г.М. Пилипенко, Н.Є Федорова; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпр. політехніка», Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 213 с.

Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації: монографія/за ред. Ю.І.Пилипенка, Є.В.Прушківської.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.- 260с.
Литвиненко Н.І.
Інституціональні складові соціально - економічного розвитку країни: монографія  Н.І. Литвиненко. – М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ,  2015. – 310 с.


Пилипенко Г. М.

Інституціональні чинники співвідношення державної та ринкової координації економічної діяльності:  монографія Г. М. Пилипенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 293 с.

Пилипенко Ю. І.

Технологічна структура національної економіки: теорія, практика та регулювання: монографія Ю.І. Пилипенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 202с.


 
Пилипенко Г.М., Чорнобаєв В.В.

Інноваційно-інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України: моногр. / Г.М. Пилипенко, В.В.Чернобаєв. – Д.: Національний гірничий університет, 2010.-151с.

Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: монографія / За заг.ред. А.О. Задої. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2010. –786с.

Петруня Ю.Є.

Непрофесійні суб’єкти ринку акцій України. - К.:Т-во «Знання», КОО. 1999.- 262 с.

Участь викладачів кафедри у колективних монографіях

Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph/edited by M.Bezpartochnyi, in 4 Vol/ISMA University/- Riga: «Landmark» SIA, 2017.- Vol.2. - 252 p.
Common Europe: Ukraine and Poland New Socio-economic Challanges: monograph, Wyższe Szkoły Bankowe, 2014.
Єдина Європа: розширюючи кордони (United Europe: widening borders: monograph) ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І.Амоша.- Д.:Національний гірничий університет, 2012.- 274 с.
Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, 2012.
Єдина Європа : нові виклики (United Europe: New Challenqes): моногр. / Держ. вищ. нав. зал. «Національний гірничий університет». м. Дніпропетровськ: Вища банківська школа, м.Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Д.: Національний гірничий університет. 2011. – 285с.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт