Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

КОНФЕРЕНЦІЇ, В ЯКИХ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ


2022

Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Krakow, Racławice Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownię Badań Strategicznych, 28-30.11.2022 р.).

Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: ІІ Міжнародна  науково-практична конференція  (Київ: НАУ ,21- 23 травня 2022 року.

Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: міжнародна науково-практична конференція (Дніпро: УМСФ, 02 червня 2022 р.)

V Міжнародна науково-практична конференція з економічних та гуманітарних питань (Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 3-4 березня 2022 р.).

Перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в контексті євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція (Полтава: ЦФЕНД, 7 жовтня 2022 р.).

Місце України у світовому розвитку науки та техніки: ХІV Міжнародна інтернет-конференція   (м. Хмельницький, 28 липня 2022 р.).

Розвиток туристичної галузі та індустрії  гостинності:  проблеми,  перспективи, конкурентоздатність: IІ Міжнародна конференція здобувачів та молодих вчених (Дніпро: УАН, 18 листопада 2022р.). 

Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях: ХХХІІІ Міжнародна  науково-практична конференція  молодих вчених та  студентів (Дніпро: ун-т імені Альфреда Нобеля, 28-29 листопада 2022 р.) 

Modern research in world science: 5th International scientific and practical conference «SPC-Sci-conf.com.ua» (Lviv, 2022).

Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects: 16th International scientific and practical conference (Berlin, Germany. MDPC Publishing. 2022).

Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених (Дніпро: УДУНТ, 24-25 листопада 2022 р.). 

2021

Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: ІІ Міжнародна науково-практична конференції (Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 13-14 травня 2021 р.). 

 Формування сучасного європейського конституціоналізму в Україні: досвід, проблеми, перспективи : Круглий стіл (Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 8-10 червня  2021 р.).

Актуальні питання матеріальних та процесуальних публічних правовідносин: Всеукраїнський науково-практичний семінар (Дніпро: Дніпропетровський гуманітарний університет, 27 квітня 2021р.).

Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» 12-13 жовтня 2021 р.).

Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд: Міжнародна науково-практична конференція (Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021).

Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Дослідницька секція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: ІІ Міжнародний форум (Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 28 вересня - 1 жовтня 2021 р.).

Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження: ІІ міжнародна конференція (Одеса, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 5-6 липня 2021 р.). 

Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях: ХXХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів (Дніпро: Університет ім. Альфреда Нобеля, 30 листопада - 2 грудня 2021 р.).

Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (Дніпро: НМетАУ, 15 – 16 квітня 2021 р.).

 

2020

Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Міжнародна науково-практична конференція (Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 14-15 травня 2020 р.).

IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань (до 90-річчя Українського державного хіміко-технологічного університету): (Дніпро: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 3-4 листопада 2020 р.).

Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: міжнародна науково-практична конференція (Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 06 листопада 2020 р.).

Економічні перспективи підприємництва: ІV Міжнародна науково-практична конференція, (Ірпінь : Університет ДФС України, 08–09 жовтня 2020 р.,). 

Сучасні виклики на шляху до сталого розвитку: діалог народів та країн: I Міжнародний  форум (Суми, 30 квітня 2020 р.).

Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки: VІІ Міжнародна науково-практична конференції студентів та молодих науковців (Луцьк :  Луцький НТУ, 2020 р.).

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХXІX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів (Дніпро:  Університет ім. Альфреда Нобеля. 17 грудня  2020 р.).

Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку: Друга всеукраїнська наук.-практ. конф. (Полтава, ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2020 р.).

 

2019

Фінанси, банківська система та страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці : Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпро, ДДАЕУ, 21-22 березня 2019 р.).

 Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в сучасних умовах : Регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 20 листопада 2019 р.).

Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: ІІ Міжн. наук.-практ. конф. (Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 16-17 жовтня 2019 р.). 

Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин: Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 листопада 2019 р.).

Young Scientists Towards The Challenges Of Modern Technology: 9th  International Youth Science Forum  “Litteris  et Artibus” &  14th International Conference (Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 2019).

XV Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених (Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка». 5 грудня 2019 р.).

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХXVIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів (Дніпро:  Університет ім. Альфреда Нобеля, 5 грудня 2019 р.).

New Economics – 2019: Міжнародний науковий економічний форум (Київ, 14-15 листопада 2019 р.).

 

2018

Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпро: ДДАЕУ, 20 травня 2018 р.).

Глобальні виміри захисту економічної конкуренції: II Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики, 28 лютого 2018 р.).

Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки: Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Львів: ЛНАУ, 14-15 березня 2018 р.). 

Технологія-2018: XХІ Міжнар. наук.-техн. конф. (Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 20-21 квітня 2018 р.).

ІІІ Міжнародний євразійський конгрес економіки і соціальних наук (Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 26-28 квітня 2018 р).

Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 4-5 жовтня 2018 р.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2018

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів (Дніпро: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 14 грудня 2018 р.). 

2017

Фінансове регулювання зрушень в економіці України : Міжнар. наук.-практ. конф. (Мукачево: Мукачівський державний університет, 21-22 березня 2017 р.).

Modern Transformation in the Age of Globalization: International scientific conference Economy and Management: (Klaipeda, Lithuania, March 24, 2017).

Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів: Львівська політехніка, 18–19 травня 2017 р.).

 Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: досвід та результати : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро: УДХТУ, 17-18 травня 2017 р.).

 Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2-3 листопада 2017 р.).

Національна економіка України в умовах європейської інтеграції: Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро: НМетАУ, 19-20 жовтня 2017 р.). 

 Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса: ОДАБА, 23-24 листопада 2017 р.). 

 Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 25-річчю кафедри трудового та господарського права ХНУВС (Харків, нац. ун-т внутр. справ, 3 листопада 2017 р.).

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХХIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів (Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 13 грудня 2017р.).


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт