Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Геращенко Світлана Олександрівна

geraschenkoSO(new).jpg


Наукові профілі:
GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=JH1VaG0AAAAJ
ORCID
https://orcid.org/0000-0003-3194-1674

Підвищення кваліфікації
Стажування 03.12.2018 р. – 03.03.2019 р. «Університет ім. Альфреда Нобеля», м. Дніпро, кафедра міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Кандидат економічних наук, доцент. Закінчила економічний факультет Державної гірничої академії України  у 1997 році за фахом «Економіст». У тому ж 1997р.  розпочала і продовжує дотепер трудову діяльність у Національному гірничому університеті. У 2001 р. закінчила аспірантуру у Національній гірничій академії України за спеціальністю «Економічна теорія». Під керівництвом док. ек. н., проф. Петруні Ю. Є. підготувала і захистила у 2001 р. кандидатську дисертацію за темою «Фактори трансформації конкурентного середовища в економіці України».

З 2002 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри «Економічної теорії та міжнародних економічних відносин» НТУ «Дніпровська політехніка». 

Викладає дисципліни «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Теорія фірми».

Наукові інтереси: проблеми конкуренції і монополізму в економіці, проблеми євроінтеграційного вибору України та проблеми макроекономіки, аналіз міжнародної економічної діяльності України, розвиток світової економіки, світові глобалізаційні процеси та місце в них України.

Автор більш ніж 80 наукових та науково-методичних праць, у тому числі у співавторстві зі студентами.

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Геращенко С. О., Куриляк В. Є. Цивілізаційний розвиток світової економіки: етапи і концепції //Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка» Д.: Академія митної служби України.- 2011.- № 2.- с. 31-38.
2. Геращенко С.О., Кузьмінов С.В. До проблеми діагностики «довгих хвиль» //Академічний огляд. – 2012. - № 1.- с. 68-76.
3. Геращенко С. О., Петруня В. Ю. Інвестиційний клімат країни як складова оцінювання середовища бізнесу // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка» Д:. Академія митної служби України - 2012.-№1. – с.64-70.
4. Геращенко С. О., Петруня В. Ю. Маркетингове середовище діяльності підприємств: можливість зміни в контексті стратегії зовнішньоекономічної інтеграції//Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка» Д.: Академія митної служби України.- 2013.- № 1.- с. 31-38
5. Геращенко С. О. Аналіз зовнішньоекономічних векторів інтеграційного розвитку України // Економічний простір. – 2013. - № 72. – С. 5-14
6. Геращенко С. О. Прямі іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи розвитку в контексті інституціональних реформ // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2014. – №3 . – с. 33-41
7. Геращенко С. О., Петруня В. Ю. Прямі іноземні інвестиції як фактор бізнес середовища в Україні //Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка» Д.: Академія митної служби України.- 2014.- № 1.- с. 31-38
8. Геращенко С.О. Прямі іноземні інвестиції: сучасні тенденції розвитку в Україні// Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2016. – № 1. – с. 28-40.
9. Кобзар Н. І., Геращенко С. О., Кірієнко О. М. Економічна безпека України: аналіз стану в сучасних умовах // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2016. – № 2. – с.49-56
10. Геращенко С.О. Вплив сучасної економічної політики на інвестиційний клімат в Україні // Економічний вісник Національного гірничого університету, 2017. - №1. – с.72-81.
11. Геращенко С.О., Петруня В. Ю. Показники оцінки стану бізнес середовища в Україні // Науковий погляд: економіка та управління, 2017.- №1.- с. 76-84.
12. С.О. Геращенко, М.Б. Колотило. Прямі іноземні інвестиції в Україні в умовах інтеграції у світове господарство // Економічний вісник Національного гірничого університету - 2018. - №1. – с.60-69.
13. Геращенко С.О., Колотило М.Б. Капітальні інвестиції в Україні як основа економічного розвитку за сучасних умов//Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. Електронне наукове фахове видання. – 2018. – Випуск 22. – с.155-159.
14. С.О. Геращенко, М.Б. Колотило Економічна безпека України: Аналіз та сучасні тенденції // Економічний вісник Національного гірничого університету - 2018. - №3. – с.32-40 
 

Участь у публікації монографій.

1. Svitlana Gerashchenko. Direct foreign investments in the frame of Ukraine’s investments potential development // Єдина Європа: нові виклики United Europe: new challenges: collective monograph / ДВНЗ «НГУ», м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук. Ред. О.І. Амоша. – Д.: НГУ, 2012. – с. 86-94. Текст англ. мовою.
2. Геращенко С. О. Інвестиційний клімат країни як складова оцінки середовища бізнесу // Розвиток економіки України в умовах глобалізації світового господарства: монографія/ За заг. ред. Ю. І. Пилипенка. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2014. – С. 72-79.
3. Геращенко С. О., Литвиненко Н.І. Соціальна відповідальність, рентоорієнтована  поведінка та роль держави у їх формуванні // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за заг. ред. Г. Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. Гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т.2.- С. 46 – 50.
4. Barannik L., Cherkavskaya T., Herashchenko S. Stimulating innovation and strengthening Ukraine’s competitiveness through fiscal regulagtion//Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective  monograph/edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. - Riga: « Landmark» SIA,  2017. – Vol. 2. – p. 9-19.
5. Геращенко C. О. Прямі іноземні інвестиції в Україні: сучасні тенденції//Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації: монографія/ за ред. Ю.І, Пилипенка, Є.В. Прушківськоїю – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 260 с.- с.153- 169

Статті англомовні у зарубіжних виданнях

1. S.O.Gerashchenko, T.M. Cherkavskaya. Investment climate in the economy of Ukraine // Science without borders. – Volume 2: Economic science. Sheffield, England. - Science and education, 2017. - с. 71-75
2. S.O. Gerashchenko, T.M. Cherkavskaya. Problems of the national labour market in conditions of globalization //Actual problems of European science. -Bulgaria, 2017. – c. 62-64.
3. Herashchenko S.A., Plotnichenko D.M. Poverty as a global problem of mankind // «Kluczowe aspekty naukowej działalności -2018» , Volume 4: Ekonomiczne nauki. Przemyśl,
Poland. - Nauka i studia , 2018.- p. 84-87.
4. Herashchenko S.O., Gorbenko D.D. Factors for improving the dynamics and volumes of FDI in Ukraine// Бъдещи въпроси от света на науката. Република България, - 2017, Volume 5: Икономики . - София.« Бял ГРАД-БГ » ООД , Република България, - №4.-
c.31-34

© 2006-2022 Інформація про сайт