Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Гузенко Ірина Юріївна

Huzenko.jpg

Наукові профілі:
GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=WMYan8cAAAAJ&hl=uk&oi=ao
ORCID https://orcid.org/0000-0001-9554-6126

Підвищення кваліфікації
Запорізький національний технічний університет, кафедра міжнародних економічних відносин, Наказ № 66/л від 16.02.18р.

Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. У 1990 році закінчила економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала кваліфікацію економіста, викладача політекономії.

Почала трудову діяльність на посаді асистента кафедри економіки Запорізького державного університету. У 1991 році вступила до аспірантури Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. У період 1990-2012 рр. працювала на посадах стажера-дослідника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника відділу глобалістики, геополітики і геоекономіки, ученого секретаря Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З 2012 року по 2013 рік виконувала обов’язки вченого секретаря ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», а з 2013 р. по 2015 рік – старшого наукового співробітника Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» та НДФІ Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. З 2018 року – доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Національний гірничий університет».

У 2001р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми науково-технічної інтеграції в Європейському Союзі в умовах глобалізації економіки». У 2005 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Викладає дисципліни: «Глобальна економіка та регулювання міжнародних економічних відносин», «Міжнародний бізнес і транснаціональні корпорації», «Методологія міжнародних кон’юнктурних досліджень».

Наукові інтереси: дослідження глобалізаційних процесів у технологічній сфері, європейська економічна та науково-технологічна інтеграція, міжнародний контекст науково-технічної політики України. Автор близько 40 наукових та навчально-методичних робіт.

Навчальні посібники:

1. Горєлов М.Є., Гузенко І. Ю., Моця О.П.Європейська парадигма України: від Київської Русі до початку ХХ століття / М. Є. Горєлов, І. Ю. Гузенко, О. П. Моця // Інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: Навч.посібник [За наук. ред. Л.Д. Чекаленко]. – К.: Дипломатична академія України МЗС України, 2012. – С. 475-529

Монографії:

1. Гузенко І. Ю. Світовий досвід державного регулювання науково-технічного розвитку та його адаптація в умовах України / І. Ю. Гузенко // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації: монографія [за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської]. – Д.: НГУ, 2018. – 258 с.(C.115-133).
2. Гузенко І. Ю. Держава й економічні суперечності / І. Ю. Гузенко // Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: зб. наук. праць / За заг.ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАНУ». – К., 2013. – С. 293 – 299.
3. Гузенко І. Ю. Суспільний протест і глобальна економічна криза / І. Ю. Гузенко // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: зб. наук. праць / За заг.ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАНУ». – К.: Фоліант, 2012. – С. 123 – 134.
4. Гузенко І. Ю. Суб’єкти технологічного оновлення економіки України в умовах глобальної кризи / І. Ю. Гузенко // Глобальна корпоративна система: монографія [Кер. авт .колективу і наук. ред. О.Г.Білорус]. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 343-351
5. Горєлов М.Є., Гузенко І. Ю. Фактори формування української державності в історичній ретроспективі / М. Є. Горєлов, І. Ю. Гузенко // Ціннісні орієнтири інституалізації економічного розвитку: Кол. монографія. [За заг. Ред. А.О. Задої]. – Дн-к: ДВНЗ ”НГУ”, 2010. – С. 123-222.

Статті у фахових виданнях:

1. Гузенко І. Ю. Теоретико-методологічний плюралізм і тоталітарний спадок в економічних дослідженнях / І. Ю. Гузенко // Економічний вісник НГУ. - №2, 2019. – С. 9-17; 
2. Гузенко І. Ю. Ціннісно-культурні аспекти економічної глобалізації / І. Ю. Гузенко // Економічний вісник НГУ. - №1, 2019. – С. 26-36;
3. Гузенко І. Ю. Геоекономічні та геополітичні детермінанти світової економіки: класичні інтерпретації в світлі сучасності / І. Ю. Гузенко // Економічний вісник НГУ. - №2, 2018. – С. 9-16;
4. Гузенко І. Ю., Пилипенко Ю.І. Інноваційний розвиток: світові закономірності та реалії України / І. Ю. Гузенко, Ю. І. Пилипенко // Економічний простір – №129, 2018. – С. 246-253.
5. Гузенко І. Ю. Диференціація і світова економіка: глобалізація, економічна еволюція, регіональна інтеграція / І. Ю. Гузенко // Східна Європа. - №1, 2018. – С.45-54.
6. Гузенко І. Ю., Пилипенко Г. М. Проблеми наднаціонального регулювання глобальної економіки / І. Ю. Гузенко, Г. М. Пилипенко // Економічний простір - №128, 2017. - С. 16-23.
7. Гузенко І. Ю. Інститут державності в глобалізованому світі: виклики економічного і науково-технічного розвитку / І. Ю. Гузенко // Економічний вісник НГУ. - №4, 2017. – С. 16-24.
8. Гузенко І. Ю. Особливості науково-технічної політики провідних країн світу в умовах глобалізації / І. Ю. Гузенко // Економічний вісник НГУ. - №3, 2017. – С.37-46.
9. Дрозд В.Д., Гузенко І. Ю., Пилипенко Ю.І. Методи державного регулювання технологічного розвитку національної економіки України / В. Д. Дрозд, І. Ю. Гузенко, Ю. І. Пилипенко // Економіка і управління. – 2012. – № 2. – С. 5-19.
10. Дрозд В.Д., Гузенко І. Ю., Пилипенко Ю.І. Технологічна система національної економіки України та необхідні напрями реформування / В. Д. Дрозд, І. Ю. Гузенко, Ю. І. Пилипенко // Економіка і управління. – 2010. – № 1. – С. 12-19.
11. Гузенко І. Ю. Вибір зовнішньоекономічних векторів України: між ЄС та Росією / І. Ю. Гузенко // Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Доп. ІV. – К.: ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2009. – С. 225-230.

© 2006-2022 Інформація про сайт