Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Пилипенко Юрій Іванович

Пилипенко Ю.І..JPG

Наукові профілі:
GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ICP_LQYAAAAJ&hl=ru
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-4772-1492
Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55552822400

Підвищення кваліфікації
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра світової економіки і міжнародних економічних відносин, сертифікат про стажування, №056/158 від 17.01.2020р.

Доктор економічних наук, професор. Закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1989 році за фахом «Економіст, викладач політичної економії».  Гарант ОП 051 Економіка для третього (науково-освітнього) рівня.

Розпочав трудову діяльність у Дніпропетровському гірничому інституті на кафедрі політичної економії при якій у 1994 році закінчив аспірантуру за спеціальністю «Політична економія».

Під керівництвом док. ек. н., проф. Задої А. О. підготував і захистив у 1995 році кандидатську дисертацію за темою «Економічний монополізм та його регулювання».
У період з 2001 по 2006 рр. займав посаду завідувача кафедри економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет».

З 2006 р. по 2009 р. – докторант даної кафедри. Після закінчення докторантури працював на посаді професора, а з вересня 2012 р. - завідувача кафедри.

У 2011 році захистив докторську дисертацію за темою «Технологічна система національної економіки та її регулювання».

Викладає дисципліни «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Державне регулювання економіки».
 
Наукові інтереси: методологія сучасної економічної науки, проблеми технологічного розвитку економічної системи, інноваційний розвиток національної та світової економіки.

Автор більш ніж 160 наукових і методичних праць.

Монографії:

1. Пилипенко Ю.І. Технологічна структура національної економіки та її регулювання: Монографія [Текст] / Ю.І. Пилипенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 145 с.
2. Пилипенко Ю.І. Технологічна структура національної економіки: теорія, практика та регулювання: Монографія [Текст] / Ю.І. Пилипенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 202 с.
3. Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: кол. Монографія [Текст] / За заг. ред. А.О. Задої. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2010. – 771с.
4. A. Pylypenko, N. Litvinenko, V. Voloshenuk, Y. Pylypenko. Institutional structure as the factor of socio-economic development // United Europe: new challenges: моногр. / ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук. ред. О. І. Амоша. Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С.86-95.
5. Розвиток економіки України в умовах глобалізації світового господарства: монографія колективу авторів / за заг. ред.. Ю.І. Пилипенка. – Д.: НГУ, 2014. – 148 с.
6.  Соціокультурні фактори економічного розвитку: монографія / за заг. ред. Г.М. Пилипенко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. – 182 с.
7. Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації: монографія / за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 260 с.                           

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Пилипенко Ю.І. Техніко-технологічні чинники структурних перетворень в Україні [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Академічний огляд. – №2, 2006. – С. 46-49.
2. Пилипенко Ю.І., Чекушина Ю.В. Техніко-технологічні основи виокремлення інтелектуальної праці [Текст] / Ю. І. Пилипенко, Ю.В. Чекушина // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 234: В 4-х томах. Т. 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.985-992.
3. Пилипенко Ю.І. Еволюція поглядів на технологічну складову економічного розвитку [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 230: В 3-х томах. Т. 3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.639-644.
4. Пилипенко Ю.І. Закономірності розвитку технологічної структури національної економіки на сучасному етапі [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. – Вип. 2(3). – Д.: Вид. ДУЕП, 2007. – С.94-101.
5. Пилипенко Ю.І. Циклічна природа технологічних зрушень національної економіки [Текст] / Ю.І. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – №4, 2008. – С.6-12.
6. Пилипенко Ю.І. Технологічні інновації та їх фактори [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 246: В 5 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2008. – С.172-177.
7. Пилипенко Ю.І. Знання та інформація як фактори сучасної технологічної організації суспільства [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – №1-2, 2008. – С.24-28.
8. Пилипенко Ю.І., Пилипенко Г.М. Інституціональні інновації як фактор інноваційного розвитку національної економіки [Текст] / Ю. І. Пилипенко, Г.М. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – №2, 2009. – С. 33-40.
9. Пилипенко Ю.І. Фактори технологічного відставання національної економіки України [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. – Вип. 1(6). – Д.: Вид. ДУЕП, 2009. – С.141-145.
10. Пилипенко Ю.І. Технологічна структура національної економіки та стратегія її реформування [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Економіка та держава. – №12, 2009. – С.23-25.
11. Пістунов І.М., Пилипенко Ю.І. Технологічна система суспільства: сутність та методологічні підходи до її моделювання [Текст] / Ю.І. Пилипенко, І.М. Пістунов // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 256: В 10 т. – Т. ІХ. – Д.: ДНУ, 2009. – С. 2288-2295.
12. Пилипенко Ю.І. Вплив процесів глобалізації на технологічний розвиток національної економіки [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Вісник університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – №2 (5), 2009. – С.21-23.
13. Пилипенко Ю.І. Механізми регулювання інноваційної сфери національної економіки [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Науковий вісник національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – №3(46), 2009. – С.18-23.
14. Пилипенко Ю.І., Пилипенко Г.М. Інноваційне оновлення національної економіки: системний підхід [Текст] / Ю. І. Пилипенко, Г.М. Пилипенко // Збірник наукових праць. Випуск 62. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. – С.165-178.
15. Дрозд В.Д., Гузенко І.Ю., Пилипенко Ю.І. Технологічна система національної економіки України та напрями її реформування [Текст] / В.Д. Дрозд, І.Ю. Гузенко, Ю.І. Пилипенко // Економіка і управління. – №1, 2010. – С. 12-18.
16. Пилипенко Ю.І., Чорнобаєв В.В. Загальні принципи концепції реформування технологічної структури економіки України [Текст] / Ю.І. Пилипенко, В.В. Чорнобаєв // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 263: В 4-х т. – Т. ІІ. –Дніпропетровськ, ДНУ, 2010. – С.234-238.
17. Пістунов І.М., Пилипенко Ю.І. Технологічний розвиток та його відображення в оптимізаційному моделюванні [Текст] / І.М. Пістунов, Ю.І. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 261: В 7 т. – Т. VI. –Дніпропетровськ, ДНУ, 2010. – С.1414-1418.
18. Пилипенко Ю.І. Структурно-функціональний метод дослідження соціальної системи [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Вчені записки Харківського інституту управління. – №1. – Харків: ХІУ. 2010. – С.24-29.
19. Пилипенко Г., Пилипенко Ю. Взаємодія влади і бізнесу у виконанні соціальних функцій // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2 т. / За заг. ред.. Г.Г. Півняка. – Д.: НГУ, 2014. – С.267-272.
20. Пилипенко Г., Пилипенко Ю. Соціальна відповідальність бізнесу у контексті зміни інституціонального середовища економічної діяльності // Економічний вісник НГУ. – №4. - 2014. – С. 32 – 41.
21. Пилипенко Ю. І., Горняк О.В. Структурна політика України в умовах глобалізації світового господарства / Ю.І. Пилипенко, О. В, Горняк // Економічний вісник НГУ. – №3. - 2014. – С. 9 - 16.
22. Pilipenko Yu. I. Innovative elements of the structural reform of national economy of Ukraine / Yu. Pilipenko // Економічний вісник, 2015. - №2. - С.80-86.
23. Пилипенко Ю.І., Чорнобаєв В. В. Довгохвильові коливання як закономірність розвитку світової економіки / Ю. І. Пилипенко, В. В. Чорнобаєв // Економічний вісник НГУ, №3, 2016 – С. 28-38.
24. Пилипенко Ю. І. Інноваційний розвиток авіабудування України як механізм стимулювання точок економічного зростання національної економіки / Ю. І. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – №2 (58), 2017. – С. 62-72.
25. Пилипенко Ю. І. Cтимулювання інноваційного розвитку машинобудування в системі пріорітетів промислової політики України / Ю. І. Пилипенко // Економічний простір. – №123, 2017. – С. 162-170.
26. Гузенко І. Ю., Пилипенко Ю.І. Інноваційний розвиток: світові закономірності та реалії України / І. Ю. Гузенко, Ю. І. Пилипенко // Економічний простір – 2018. – №129 – С. 89-99.
27. Пилипенко Ю.І., Алєксєєнко Д. Д. Соціальний капітал як чинник економічного розвитку суспільства / Ю. І. Пилипенко, Д. Д. Алєксєєнко // Вісник соціально-економічних досліджень. – №1 (66), 2018. – С.48-58.
28. Yu. Pylypenko. Institutional components of socio-economic development / Yu. Pylypenko, H. Pylypenko, N. Lytvynenko, O. Tryfonova, E. Prushkivska // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – №3. – 2019. – Р. 199 – 206.
29. Yu. Pylypenko. Training institutional development experience of liberal transformation in Ukraine and Belarus / Yu. Pylypenko, H. Pylypenko, N. Lytvynenko, O. Tryfonova, E. Prushkivska // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – №4. – 2019. – Р.178 – 185.© 2006-2022 Інформація про сайт